Home » Наука » 2 Міжнародна юридична конференція

Приєднуйтесь до Фейсбук

2 Міжнародна юридична конференція

Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції  «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» (2012 р. м. Київ) / Укладачі: Б. В. Новіков, Т. О. Чепульченко, І. П. Голосніченко, В. Ю. Пряміцин/  – К.:НТУУ «КПІ», 2012. – 320 с.

ЗМІСТ

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Голосніченко І.П., Золотарьова Н.І.

ФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ТА ЇХ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Оніщенко Н.М.

НОРМОТАКТИКА: СУТНІСТЬ, ПРИРОДА ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Лук’янчиков Є.Д.

ПОРЯДКУ І ВИДИ ОСВІДУВАННЯ В ПРОЕКТІ КПК УКРАЇНИ

Цирфа Г.О.

ПРАВОВИЙ СТАТУС ОСББ. ПРОБЛЕМИ ЙОГО СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ

Чепульченко Тетяна Олексіївна

РОЛЬ ПРАВА У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ

Циганов Олег Григорович

СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ СТАНДАРТОМ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ ТА СТАНДАРТОМ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Качуровський Станіслав Вікторович

РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

СЕКЦІЯ № 1. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

ПІДСЕКЦІЯ № 1. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВО ТА ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Львова Олена Леонідівна

ПРАВО ТА РЕЛІГІЯ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Макаренко Лариса Олександрівна

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА В КОНТЕКСТІ МЕТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Вергелес Денис Євгенійович

ПРОБЛЕМИ ПРОЦЕСУ КОДИФІКАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА

Мороховська Н.С.

ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ

Шаганенко В.П.

СИСТЕМА ПРАВА ЯК ОБ’ЄКТИВНО ІСНУЮЧЕ ЯВИЩЕ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ

Денисюк М.В

ПРОБЛЕМАТИКА СПІВВІДНОШЕННЯ ДЕРЖАВИ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Ротару Анастасія Володимирівна

МЕХАНІЗМ ЗБЛИЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМ

Захаркевич Тимофій Сергійович

ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА СУТНІСТЬ ПРИРОДА ТА ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО РОЗГЛЯДУ

Волкова Олена Миколаївна

ПРАВО НА ПРАЦЮ ЯК ОДНЕ З ПРІОРИТЕТНИХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ ОСОБИ

Ступак Андрій Леонідович

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ЯК ОСНОВА ПРАВОВОГО ПОРЯДКУ

Лисюк Ігор Іванович

НОРМА ПРАВА ЯК ВАЖЛИВИЙ РЕГУЛЯТОРСУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

Тараненко Микола Григорович

ДО ПИТАННЯ УКЛАДЕННЯ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКОГО ДОГОВОРУ РОКУ

Пряміцин Вячеслав Юрійович

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ПІДВАЛИНИ СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Вареник Ярослав Юрійович

ПРАВО НА ЖИТТЯ – ПЕРВИННА УМОВА ІСНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ

Климчук Ангеліна Валеріївна

ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ

Онацький Володимир Михайлович

ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Петінова Анастасія Юріївна

ПРОБЛЕМИ ПРАВА НА ЖИТЛО

Хоменко В.В.

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ

 ПІДСЕКЦІЯ №2 . КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Бєлова Анна Дмитрівна

ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ЗВОРОТНОЇ ДІЇ ЗАКОНУ В ЧАСІ ЗА КОНСТИТУЦІЄЮ УКРАЇНИ ТА КОНСТИТУЦІЄЮ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Дворніков Андрій Сергійович

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ ТА ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ ПІДЛІТКІВ

Закорчевний Олександр Андрійович

СУД ПРИСЯЖНИХ В УРАЇНІ

Лучко Олена Богданівна

ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ВРАЗЛИВИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ

Моткова Ольга Дем’янівна

ПРАВО НА САМОГУБСТВО ЯК СКЛАДОВА ПРАВА НА ЖИТТЯ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Олексюк Юлія Василівна

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС БІЖЕНЦІВ В УКРАЇНІ

Романов Євген Юрійович

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ

Світлана Савойська

ЗАКОНОТВОРЧІ ІНІЦІАТИВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ЯК ФАКТОР ПОГЛИБЛЕННЯ МОВНО-ПОЛІТИЧНИХ КОНФЛІКТІВ

Самко Ірина Ігорівна

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ СУДОЧИНСТВА В КОНТЕКСТІ СУДОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Семенюк Іван Ярославович

ПРОБЛЕМАТИКА КОНСТИТУЦІЙНОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ОСНОВ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ АДВОКАТУРИ

Соловей Олександр Володимирович

ПРОБЛЕМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ ПРИСЯЖНИХ В УКРАЇНІ

Трофименко Ірина Валентинівна

ПРАВА ЛЮДИНИ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Філіпенко Тетяна Вячеславівна, Банченко Володимир Андрійович

КОНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ УКРАЇНИ

Єгорова Валентина Сергіївна

ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУДДІВ СУДІВ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ

СЕКЦІЯ №2: ЗАХИСТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ІННОВАЦІЙНІЇЙ СФЕРІ

Бараненко Іван Юрійович

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИДИ АВТОРСЬКИХ ДОГОВОРІВ

Булгак Вікторія Олександрівна

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЮРИДИЧНИХ ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ В УКРАЇНІ

Поліщук Мар’яна Анатоліївна

ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ЧИННОСТІ ЗНАКА ДЛЯ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ ВНАСЛІДОК ЙОГО НЕВИКОРИСТАННЯ

Черкашин О.О.

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ПРИРОДА ДОГОВОРУ ПЕРЕДАННЯ ВИКЛЮЧНИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЙОГО ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

Сербовець Ольга Валеріївна

СУЧАСНІ ПРІОРІТЕТИ У СПРИЯННІ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Гордієнко С.Г.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ПОНЯТІЙНО КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ СФЕР ЛЮДСЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

Шандурський Богдан Валерійович

ПРОБЛЕМА ЗАХИСТУ АВТОРСЬКОГО ПРАВА В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Дєдушкін Богдан Юрійович

ПРОБЛЕМА ІНТЕГРАЦІЇ ЛІЦЕНЗІЙ CREATIVE COMMONS ДО АВТОРСЬКОГО ПРАВА УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ №3. СТАНДАРТИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Стецюк Ірина

ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ, ЯК ОСНОВА ВСТАНОВЛЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ)

Мусієнко Тетяна

ЕТАПИ ВИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ НЕТРАДИЦІЙНИХ ТА ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ

Пітер Г. Соломон (молодший)

ПЕРЕБУДОВА РОБОЧИХ МЕТОДИК ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЩО Є НЕОБХІДНИМ ДЛЯ ВСІХ СУДІВ

Борець М.В.

ЗАПРОВАДЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАХОДІВ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

Вовчук М.М.

ЗНАЧЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ДЕЛІКТІВ ДЛЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДЕЛІКТОЛОГІЇ

Гордєєв Віталій Володимирович

ПІДСТАВИ КЛАСИФІКАЦІЇ ФАКТИЧНИХ СКЛАДІВ

Євтушенко Владислав Вячеславович

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД У СФЕРІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У ГАЛУЗІ БУДІВНИЦТВА

Киндюк Б.В.

ИСТОЧНИКИ УКРАИНСКОГО ЛЕСНОГО ПРАВА

Коловоротна О.В.

ТЕХНОЛОГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВИХ ПОСЛУГ

Кравчук Олексій Олегович

УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ

Ольшанська Христина Володимирівна

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА « ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ»

Педяк Юлія Володимирівна

ПЛАТА ЗА АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ

Подпіснов Денис Сергійович

ЗАТВЕРДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНИХ НОРМ ОРГАНОМ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Попова Олена Олександрівна

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЮРИДИЧНИХ ГАРАНТІЙ ПРАВА НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Столбовий Юрій Миколайович

ПРИНЦИП ОФІЦІЙНОСТІ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

Сударенко Олена Володимирівна

ПОДАТКОВА МІЛІЦІЯ ЯК ОРГАН КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ПОДАТКІВ

Удовенко Євгеній Ігорович

ДЕЯКІ ЗМІНИ У ФУНКЦІЯХ БТІ

Чермяніна Анна Андріївна

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

СЕКЦІЯ №4. ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Мирвода Клим Григорович

СТАН ЗАКОНОДАВЧИХ МЕХАНІЗМІВ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОСІБ ІЗ РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ

Венгуренко Олена Валеріївна

ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Желясков Євгеній

ДО ПИТАННЯ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Колосов Ілля Вадимович

ПРАКТИКА ВИРІШЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ В ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВАХ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ДОСВІДУ В УКРАЇНІ

Кульбака Катерина Миколаївна

ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ЗАХИСУ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ

Лугіна Олена Миколаївна

НАКОПИЧУВАЛЬНИЙ РІВЕНЬ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ

Ніколаєць Юлія Миколаївна

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЮРИДИЧНИХ ГАРАНТІЙ ПРАВА НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Саранцева-Серветник Анна Ігорівна

НЕДОЛІКИ ПРОЕКТУ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ №5. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ: УКРАЇНСЬКИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Петряєв С.Ю.

ПЕРІОДІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Айдинян Анжела Василівна

ПИТАННЯ КОНКУРЕНЦІЇ НОРМ СТ. З НОРМОЮ Ч. СТ. КК

Андрущенко Ігор Григорович

МІСЦЕ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ У БОРОТЬБІ ІЗ ШАХРАЙСТВАМИ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ

Бойко Іван Володимирович

ПРАВОВІ ЗАСАДИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ДІЛЬНИЧНОГО ІНСПЕКТОРА МІЛІЦІЇ

Дідик Сергій Євгенович

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ ХАБАРНИЦТВУ СУДДІВ ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Ковальова Ольга Вікторівна

СЛІДЧИЙ ОГЛЯД В РОЗШУКОВІЙ РОБОТІ СЛІДЧОГО

Лук’янчиков Б. Є.

ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ МЕТОДИК РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

Коровінська Ганна Ігорівна

НЕОБХІДНА ОБОРОНА ЯК ОБСТАВИНА, ЩО ВИКЛЮЧАЄ ЗЛОЧИННІСТЬ ДІЯННЯ

Кравчук Іван Іванович

СУСПІЛЬНА НЕБЕЗПЕЧНІСТЬ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Кузьменко Наталія Олегівна

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ ЯК ОБОВ’ЯЗКОВОГО РЕКВІЗИТУ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

Makhinich Y.

THE LAW-ORGANIZED ASPECTS OF PROVIDING A PUBLIC SAFETY AND LAWORDER DURING THE MASS CULTURE MEASURE, PARTICULARLY «EURO- » IN CONTEXT OF UKRAINIAN EUROPEAN INTEGRATION

Микитась Ірина Миколаївна

УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Падох Оксана Іванівна

ДЕЯКІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ДОВЕДЕННЯ ДО САМОГУБСТВА, СХИЛЯННЯ ДО НЬОГО ТА СПРИЯННЯ ЙОМУ

Венгуренко Олена Валеріївна

ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Тараненко Микола Миколайович

МОТИВИ МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ

Трофімов Сергій Анатолійович

ПОДОЛАННЯ КОРУПЦІЇ ЯК ОДИН З ФАКТОРІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Усатий Григорій Олександрович

КОНФЛІКТНІ НАПРЯМИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В ПРОГРАМНИХ ДОКУМЕНТАХ КАНДИДАТІВ У ПРЕЗИДЕНТИ УКРАЇНИ

Малежик Наталія Володимирівна

КРИМІНОГЕННИЙ ВПЛИВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Боровикова Ольга Олександрівна

ЕКСТРАДИЦІЯ І ЮРИСДИКЦІЯ ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ

Співак Вероніка Вікторівна

ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ БОРОТЬБИ З НЕЗАКОННИМ ВТРУЧАННЯМ В РОБОТУ ЕЛЕКТРОННО ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН

Корнєва П. М.

КРИМІНАЛЬНО – ПРАВОВА ОХОРОНА ДЕРЖАВНИХ СИМВОЛІВ УКРАЇНИ

Юдкова Ксенія Володимирівна

КОМПЮТЕРНА ЗЛОЧИННІСТЬ РИЗИКИ СЬОГОДЕННЯ

Ментов Микола Ігорович

СТАНОВЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ТРАНСПОРТНІ ЗЛОЧИНИ В УКРАЇНІ

Попов К.Л.

ВІКТИМНІСТЬ В МЕХНІЗМІ ШАХРАЙСТВА

Самкова Анастасія Володимирівна

ПРОБЛЕМИ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ

Кашпур Віталіна Михайлівна

ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИНАМ, ПОВ’ЯЗАНИМ З ВИКОРИСТАННЯМ ПЛАСТИКОВИХ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК

СЕКЦІЯ № 6. РОЗВИТОК ЦИВІЛІСТИКИ В УКРАЇНІ

ПІДСЕКЦІЯ № 1. ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Борець Л.В.

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДОЧИНСТВА

Кондратюк Яна Павловна

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ЗАКОНА УКРАИНІ «О ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНІХ ДАННІХ НА КОЛЛЕКТОРСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Кушкевич Марина Валеріївна

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ ШЛЯХОМ ПРОНИКНЕННЯ ДО ЖИТЛА БОРЖНИКА

Жила Анатолий Анатольевич

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА ДЕЛ ЗА ИСКАМИ О ЗАЩИТЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОГО КРУГА ЛИЦ

Попович Ксенія

СПЕЦИФІКА РЕГУЛЮВАННЯ НЕПОІМЕНОВАНИХ ДОГОВОРІВ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Людоровський Леонід Миколайович

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАОЧНОГО РОЗГЛЯДУ СПАРВ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Кузнєцова Олена Марківна

ПОРУШЕННЯ ОСНОВНИХ СТРОКІВ НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО, СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ ТА ВИДАЧА СУДОВИХ РІШЕНЬ

Качура Олександр Анатолійович

КЛЮЧОВІ МОМЕНТИ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ»

Бичко Єлизавета Олександрівна

НОВІ СТАВКИ СУДОВОГО ЗБОРУ ДОБРЕ ЧИ ПОГАНО

Маковська А.Ю.

ПРАВО НА ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ ЗА ЗАХИСТОМ

Троцько Христина Ігорівна

СТРОКИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ. ЗМІНИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ

Драницька Катерина Борисівна

ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ НА ПРАВОВУ ДОПОМОГУ

Береговенко Юлія Василівна

ЗЛОВЖИВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

ПІДСЕКЦІЯ № 2. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Бакал Ярослав Сергійович

ОСОБИСТЕ НЕМАЙНОВЕ ПРАВО ДІТЕЙ НА МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ

Бежевець Алла Михайлівна

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ

Ганіч Дар’я Олександрівна

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЦИВІЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Городько Євген Ігорович

ПРАВОВІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКОГО ПРАВА У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Гоцалюк Михайло Олександрович

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАНЬ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ

Дубняк Марія Вікторівна

ТЕНДЕРНІ БИТВИ ЗА ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ РИНОК

Жорнік Марія Олегівна

НІКЧЕМНИЙ ТА ОСПОРЮВАНИЙ ПРАВОЧИН ЯК ВИДИ НЕДІЙСНОГО ПРАВОЧИНУ

Кедик Тетяна Володимирівна

ПОХОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ НЕУСТОЙКИ

Ковтун Євгеній Ігорович

СТРАХУВАННЯ ЧАСТИН ТІЛА. ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД

Ковтун Яна Володимирівна

ПРЕДСТАВНИЦТВО ЯК ГАРАНТІЯ СУДОВОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН

Косенкова Анастасія Геннадіївна

ОСОБЛИВОСТІ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ ЯК НЕТРАДИЦІЙНОГО ОБ’ЄКТА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЗА ЦИВІЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ

Куракіна Олена Сергіївна

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ

Куриленко Микола Вікторович

ПРОБЛЕМАТИКА СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ В УКРАЇНІ

Лобенко Катерина

ПРОБЛЕМИ ЛІЦЕНЗУВАННЯ У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Морєва Катерина Ігорівна

ОСОБЛИВОСТІ СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАПОВІТОМ

Накоренок Володимир Петрович

ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПОСТАЧАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИМИ РЕСУРСАМИ ЧЕРЕЗ ПРИЄДНАНУ МЕРЕЖУ В УКРАЇНІ

Осовітня Лілія В’ячеславівна

МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ЯК ПРЕДМЕТ НОВОВВЕДЕНЬ

Пацюк Катерина Іванівна

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Поліщук Олена Олександрівна

ІНТЕРНЕТ КОМЕРЦІЯ

Пуга Яна Григорівна

ПЛАГІАТ ЯК ПРОЯВ ПРИВЛАСНЕННЯ ПЛОДІВ ЧУЖОЇ ТВОРЧОСТІ

Сіліна Марина Димитрівна

ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК ДЛЯ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТОВАРУ

Солопій Микола Ігорович

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ НЕДІЙСНОСТІ ПРАВОЧИНІВ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Сувало Анна Богданівна

ДОГОВІР ДОВІЧНОГО УТРИМАННЯ ДЕЯКІ ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Ткаченко Юрій Михайлович

ПРОБЛЕМИ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

СЕКЦІЯ №7. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

 

Богуцький Дмитро Олександрович

ОРГАНІЗОВАНА ЗЛОЧИННІСТЬ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ

Орлова Оксана Степанівна

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ

Деревянко Богдан Володимирович

РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ У СФЕРІ ОСВІТИ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИМ ІНСТРУМЕНТАРІЄМ

Сошников Антон Олександрович

ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ»

Кірін Роман

ПОНЯТТЯ ГІРНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА ЯК СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Киселева Екатерина Владимировна

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕДОСТАТКОВ В СФЕРЕ ПАТЕНТОВАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЙ В УКРАИНЕ

Крамар Марія Петрівна

ДО ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПРАВ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Александров Владислав Миколайович

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ ЯК ОБОВ’ЯЗКОВОГО РЕКВІЗИТУ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

Кравченко Яна

ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ІНСТИТУТУ ДОВІРЧОЇ ВЛАСНОСТІ В ПРАВІ УКРАЇНИ

Фурда Альона Ігорівна

ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

Гонтар Олеся Віталіївна

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ХОЛДИНГОВИХ КОМПАНІЙ ЗА ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Пожидаєва Марія Анатоліївна

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСІВ ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ’ЄКТІВ ФІНАНСОВО-ПРАВОВИЙ

Цимбал В.О.

УЧАСТЬ НАРОДНОГО КОМІСАРІАТУ ФІНАНСІВ УСРР В ЗДІЙСНЕННІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ( 20- РР.)

Звягіна Ірина Никифорівна, Звягіна Катерина Сергіївна

МЕДІАЦІЯ У ВИРІШЕННІ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ

Бейкун Андрій Леонардович

СУЧАСНІ ПРАВОВІ КРИТЕРІЇ СПОРІДНЕНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЯК ПОНЯТІЙНИХ КАТЕГОРІЙ

Стригун Мар’яна Миколаївна

ПРОБЛЕМАТИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЛІЗИНГОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

СЕКЦІЯ № 8. ПРАВОВІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Сошественский В.Ю.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАВА НАЦИЙ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ СЕПАРАТИСТСКИХ НАСТРОЕНИЙ В СРЕДЕ КАЗАКОВ УКРАИНЫ И РОССИИ

Іщенко Владислав Вікторович

ФЕНОМЕН ІСНУВАННЯ НЕВИЗНАНИХ ТА ЧАСТКОВО ВИЗНАНИХ ДЕРЖАВ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ

Мирополець Денис

ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ

Коч Олена Володимирівна

ПОГЛЯД ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ НА КОНСТИТУЦІЙНУ РЕФОРМУ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО ПРАВОВІ НАСЛІДКИ

Матіяш Оксана Володимирівна

ПРОБЛЕМИ НА ШЛЯХУ АДАПТАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА ДО ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Лютенко Каріна Тарасівна

ПЕРЕХІД УКРАЇНИ НА ЦИФРОВЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ АСПЕКТ

Жиров Юрій Петрович

ПРОГРАМИ ДОПОМОГИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В УКРАЇНІ