Home » Викладачі

Викладачі

Маріц Дарія Олександрівна

Завідувач кафедри.
Посада, науковий ступінь та звання: доктор юридичних наук, доцент.

У 2006-2011 аспірантура Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України.

У 2011 році захистила дисертацію на тему «Правове регулювання строків у договорах про оплатну реалізацію майна» за спеціальністю 12.00.03: цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

У березні 2012 року на підставі прилюдного захисту дисертації рішенням Атестаційної колегії МОН було присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.03.

У червні 2014 році було присвоєно вчене звання доцента кафедри цивільних та адміністративно-правових дисциплін.

У грудні 2019 року на підставі прилюдного захисту дисертації рішенням Атестаційної колегії МОН було присуджено науковий ступінь доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.07.

Викладає навчальні дисципліни: Цивільне право (особлива частина).

Сфера наукових інтересів: цивільне право, договірне право, сімейне право, право інтелектуальної власності.

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

Монографії

 1. Маріц Д.О. Cтроки і терміни у договорах про реалізацію майна : Монографія. – К.: ВД «Дакор», 2013.- 204 с.
 2. Набуття та припинення права власності в Україні (проблеми теорії та практики): Монографія / За заг. ред.. академіка НАПрН України В.В. Луця. Колектив авторів : М. С. Біленко, М.К. Галянтич, О.В. Дзера, В.В. Луць та інші. – К.: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2013. – 358 с. (Маріц Д.О. Розділ 4. § 1. Набуття та припинення права власності на підставі договору з оплатної реалізації майна. – С. 273-288).

Статті у фахових виданнях України:

 1. Маріц Д.О. Ноу-хау як об’єкт інформаційного захисту / Д.О. Маріц // Журнал «Правова інформатика». – № 3 (12)/2014. – К. – С. 70-76.

Міжнародні публікації:

 1. Карпенко І.В., Маріц Д.О. Договір про патронат / І.В. Карпенко., Д.О. Маріц // Часопис Київського університету права. Український науково-теоретичний часопис. Випуск 4/2014. – К. – С. 140 -143.

Яшарова Марія Миколаївна

кандидат юридичних наук,
старший науковий співробітник

член-кореспондент Міжнародної кадрової академії,

З 2017 року працює на посаді доцента кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності факультету соціології і права КПІ ім.. Ігоря Сікорського;

У 2005 році з відзнакою закінчила ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» за спеціальністю «Інтелектуальна власність» – кваліфікація магістр професіонал з інтелектуальної власності;

У 2010 році здобула другу вищу освіту за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація юрист у Київському університеті права НАН України;

У 2011 році здобула вчений ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю12.00.03: цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право – за темою дисертаційного дослідження «Правова охорона службових винаходів в Україні» (Інститут держави і права ім.В.М. Корецького НАН України)

У 2015 році на підставі рішення атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

Сфера наукових інтересів: інтелектуальна власність, службове винахідництво, інноваційна діяльність та трансфер технологій.

 

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

Монографія:

Правове регулювання службового винахідництва: проблеми теорії та практики. -К.: Вид-вто КУП НАНУ, 2012 . – 270 с.

Основні публікації за останні роки:

 1. Яшарова, М. М. Визначення поняття промислової власності в історії законодавства України та інших країн // Часопис Київського університету права : укр. наук.-теорет. часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – 2014. – № 1.— С. 238-242.
 2. Правовий захист інтелектуальної власності як засіб розвитку національної самобутності (у порівнянні з угорським хунгарікумом).-Сучасні виклики і актуальні проблеми права інтелектуальної власності в Україні та Європі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (6 жовтня 2014 p.); – К.:, Видавництво Ліра-К, 2014.-312
 3. Гармонізація законодавства України з питань інтелектуальної власності щодо законодавства Європейського союза. Круглий стіл «Сучасні тенденції, загрози та перспективи в сфері розвитку інтелектуальної власності у правовій та комерційній площинах: вітчизняна та міжнародна практика» – К.:, Видавництво Ліра-К, 2014.-275.
 4. Особливості патентного законодавства промислово розвинених зарубіжних країн та країн, що розвиваються // Часопис Київського університету права : укр. наук.-теорет. часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – 2015. – № 2.— С. 250-254.
 5. Конституційно-правовий аналіз права інтелектуальної власності в Україні // Часопис Київського університету права : укр. наук.-теорет. часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – 2015. – № 1.— С. 213-216.

Гордієнко Сергій Георгійович (1959 р.н.),

доктор юридичних наук (2009), доцент
(2001) вважається фахівцем за напрямом безпеки інформаційних ресурсів, у тому числі і інтелектуальної власності.
З 03.1983 по 24.07.2009 року проходив дійсну військову службу в Збройних Силах СРСР та органах державної безпеки СРСР та України (старший технік вертольота, оперативний співробітник, викладач Вищих курсів КДБ СРСР, аспірант очної аспірантури ВЧШ ФСК Росії, науковий співробітник, старший науковий співробітник, головний науковий  співробітник, начальник лабораторії, заступник начальника Центру наукових досліджень,
начальник спеціальної кафедри, докторант НА СБ України, державний експерт Апарату РНБО України, ст. консультант ДКР СБ України).
З вересня 2009 по даний час працював професором та завідувачем кафедри
Європейського університету, професором спецкафедри НА СБ України, професором кафедри університету КРОК, правосуддя КНЛУ та інформаційного права та права інтелектуальної власності ФСП НТУУ «КПІ».
Докторську дисертацію «Теорія та практика діяльності Служби безпеки із захисту інтелектуальної власності в Україні в сучасних умовах» захистив у спеціалізованій вченій раді при Національній академії СБ України за спеціальністю 21.07.01 – забезпечення державної безпеки України.
Основні результати досліджень опубліковані у 8 монографіях, 7 посібниках, 47 наукових статтях у фахових виданнях та апробовані на 73 наукових форумах.
Останні 30 років займаюся науково-педагогічною діяльністю у галузі забезпечення безпеки держави, а саме охороною і захистом інформаційних ресурсів з обмеженнями у доступі.

Навчальний посібник за курсом інтелектуальної власності:
Забезпечення національної безпеки за основними напрямами життєдіяльності України: навчальний посібник: у 2 ч.: Ч. ІІ: Інформація, інновації, інтелектуальна власність та їх захист в Україні: теоретико-прикладні проблеми / С. Г. Гордієнко, О. В. Соснін, І. Й. Юзвішин, Ю. М. Столяров; за заг. ред. С. Г. Гордієнка. – Київ: Міжрегіональна Академія управління персоналом, 2021. 608 с.

Чепульченко Тетяна Олексіївна

Посада, науковий ступінь та звання: кандидат юридичних наук, доцент.
Освіта та наукові досягнення: У 1973 р. закінчила Київський ордена Леніна державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Правознавство». У 1986 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза». В 1991 р. присвоєно вчене звання доцента.
Курси, що викладає: «Теорія держави і права», «Правова система в Україні (сучасний період)».
Сфера наукових інтересів: теоретичні проблеми держави і права.
Має понад 70 наукових робіт, з них 1 монографія. – Дія права: інтегративний аспект. Монографія / кол. авт.; відп. ред. Н.М. Оніщенко. – К.: Юридична думка, 2010. – 360 с.
Публікації останніх років:
1. Принцип рівності у праві/ Чепульченко Т.О./ Монографія( відп. Ред.. Н.М. Оніщенко) – К. : Юридична думка, 2014. – 377с
2. Рівність у праві: філософський вимір/ Чепульченко Т.О.// Вісник Національного Технічного Університету України «Київський Політехнічний Інститут». Політологія. Соціологія. Право. – К.: Київ «Політехніка», 2014.
3. Етика державних службовців/ Чепульченко Т.О./ IV Міжнародна науково-практична конференція «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» 26-27 березня 2014 р. – К.: Вид-во «Політехніка», 2014.
4. До питання механізму захисту прав дитини в Україні. Міжнародна науково-практична конференція з соціології «Варіації модерну та модернізації: український соціум в контексті глобальних процесів» 28-20 листопада 2013. – 2013.

5. Особливості правового регулювання нормами теологічного спрямування/ Чепульченко Т.О.// Вісник Національного Технічного Університету України «Київський Політехнічний Інститут». Політологія. Соціологія. Право. Випуск № 4 (20) 2013. – К.: Київ «Політехніка», 2013.
6. Верховенство права як основоположний принцип сучасного правотворення. Вісник НТУУ «КПІ» «Політологія. Соціологія. Право»: Зб. наук. Праць. – К.: ІВЦ «Політехніка», 2012. – № 3(15).

7. Чепульченко Т.О. Національна правова система:  деякі аспекти дослідження   / Т. О. Чепульченко // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : Матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (2013 р., м. Київ)  / Уклад.: Б. В. Новіков, Т. О. Чепульченко, І. П. Голосніченко, В. Ю. Пряміцин. – К. : НТУУ «КПІ», 2013.

8. Чепульченко Т.О..Нормативно-правове регулювання етики державних службовців в Укрaїні / Т. О. Чепульченко // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : Матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (2014 р., м. Київ)  / Уклад.: І. П. Голосніченко, В. Ю. Пряміцин. – К. : НТУУ «КПІ», 2014.

9. Чепульченко Т.О. Регулятивний характер принципу рівності у праві / Т. О. Чепульченко // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (2015 р., м. Київ)  / Уклад.: І. П. Голосніченко, Т. О. Чепульченко, В. Ю. Пряміцин. – К. : НТУУ «КПІ», 2015.

10. Чепульченко Т.О. РОЛЬ ПРАВА У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ / Т. О. Чепульченко // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : Матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (2013 р., м. Київ)  / Уклад.: Б. В. Новіков, Т. О. Чепульченко, І. П. Голосніченко, В. Ю. Пряміцин. – К. : НТУУ «КПІ», 2012.

11. Чепульченко Т. О. Фактори впливу правотворення на ефективність регулювання суспільних відносин // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право : зб. наук. праць. – К.; Одеса: Типографія “Айс Принт”, 2016. – № 1/2 (29/30). – С. 173–177. (0,55 др. арк.)

12. Чепульченко Т. О. Демократичні цінності: теоретико-правовий аспект // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : наук. зб. – 2017. – Спец. вип., присвячений Міжнародній науковій конференції “Актуальні проблеми вітчизняного права” в рамках VII-х наукових читань, присвячених пам’яті В. М. Корецького. – Ч. 2. – С. 35–39. (0,64 др. арк.)

13. Чепульченко Т. Теория естественного права: перспективы научной модернизации // Legea şi viaţa (Закон и жизнь). – 2017. – martie. – Nr 3/2 (303). – С. 153–156. (0,52 др. арк.)

14. Чепульченко Т. О. Демократичні цінності: теоретико-правовий аспект // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : наук. зб. – 2017. – Спец. вип., присвячений Міжнародній науковій конференції “Актуальні проблеми вітчизняного права” в рамках VII-х наукових читань, присвячених пам’яті В. М. Корецького. – Ч. 2. – С. 35–39. (0,64 др. арк.) (включено до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus International (Польща))

Костенко Ірина Валентинівна

Посада, науковий ступінь та звання: кандидат юридичних наук, доцент.
Освіта та наукові досягнення: У 1984 р. закінчила Національний університет ім. Т.Г. Шевченко. З 2003 р. по 2010 р. була директором центру дистанційного навчання КУП НАН України. У 2010 р. очолює центр інформаційної підтримки навчального процесу факультету соціології і права КПІ.
Курси, що викладає: «Порівняльне правознавство», «Судові та правоохоронні органи».
Публікації останніх років:
1. Костенко І.В. Аналіз наукової титулатури як методологічна проблема // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право: Зб. наук. праць. – К.: ІВЦ “Політехніка”, 2010. – №2 (6). – С.114-119.
2. Костенко І.В. Наукова титулатура: еволюція та структура (спроба історико-типологічного висвітлення) // Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Спецвипуск. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2010. – С.23-26.
3. Костенко І.В. Юридичне закріплення радянської системи наукової титулатури у постанові РНК СРСР “Про вчені ступені та звання” від 13 січня 1934 року // Проблеми та перспективи розвитку вітчизняного права: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 19 лютого 2010 р.). – Дніпропетровськ, 2010. Костенко І.В.

4. Наукова титулатура: еволюція та структура (спроба історико-типологічного висвітлення) // Категорії, поняття і терміни історико-юридичної науки: Матеріали XXI Міжнар. історико-правової конф. (м. Миколаїв, 23 квітня 2010 р.). – Миколаїв, 2010.

5. Костенко І.В. Україна та  болонський процес: родинні зв’язки та перспективи / І. В. Костенко // IV Міжнародна науково-практична конференція «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» 26-27 березня 2014 р. – К.: Вид-во «Політехніка», 2014.

6. Костенко І. В. Роль навчальних закладів України у становленні європейських стандартів освіти (XVІ – XVІІІ ст.) // Часопис Київського університету права. – 2017. – № 1 – С. 30–33. (0,45 др. арк.) (включено до міжнародних наукометричних баз даних Index Copernicus International (Польща) та HeinOnline (США))

7. Костенко І. В. Роль навчальних закладів України у становленні європейських стандартів освіти (XVІ – XVІІІ ст.) // Часопис Київського університету права. – 2017. – № 1 – С. 30–33. (0,45 др. арк.)

Егорова

Єгорова Валентина Сергіївна

Посада, науковий ступінь та звання: кандидат юридичних наук, доцент.

Освіта та наукові досягнення: У 2003 році закінчила Луганську академію внутрішніх справ ім. 10-річчя незалежності України за спеціальністю «Правознавство», кваліфікацією «Юрист». В 2008 захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – «Конституційне право; муніципальне право» на тему «Конституційно-правовий статус суддів судів загальної юрисдикції». У 2012 році присвоєно вчене звання доцента.
Курси, що викладає: «Конституційне право», «Адвокатура в Україні», «Основи конституційного права».
Сфера наукових інтересів: конституційно-правові основи судоустрою та статусу суддів в Україні.
Має понад 30 наукових робіт.
Публікації останніх років:
1. Єгорова В.С. Щодо службових прав суддів / В. С. Єгорова // V Міжнародна науково-практична конференція «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» (20-21 травня 2015 р., м. Київ) : збірник матеріалів – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 33.
2. Егорова В.С. Из истории становления судопроизводства// Модернизация судебной власти России: к 150-летию судебной реформы: сборник научных трудов по материалам научно-практической конференции. 17 октября 2014 г. /М-во обр. и науки РФ [и др.] ; отв. ред. О.В. Белянская. Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2015. – с. 26-30.
3. Єгорова В.С. Нормативно-правові гарантії суддів судів загальної юрисдикції за Конституцією України / В. С. Єгорова // Вісник Національного Технічного Університету України «Київський Політехнічний Інститут». Політологія. Соціологія. Право. Випуск № 1 (21) 2014. – К.: Київ «Політехніка», 2014. – С. 121-125.
4. Єгорова В.С. Правосуб’єктність суддів судів загальної юрисдикції / В. С. Єгорова // IV Міжнародна науково-практична конференція «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» 26-27 березня 2014 р. – К.: Вид-во «Політехніка», 2014. – С. 54-56.
5. Егорова В.С. Исторические этапы становления и развития конституционно-правового статуса судей судов общей юрисдикции на территории Украины. // Современные вопросы государства, права, юридического образования : сборник научных трудов по материалам X Международной научно-практической конференции (заочной). 22 декабря 2013 г. / М-во обр. и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Тамбовский гос. ун-т им. Г.Р. Державина», ТРО ООО «Ассоциация юристов России»; отв. ред. Н.С. Ельцов. Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2014. – с. 198-200.
6. Єгорова В.С. Щодо конституційного права на вільний вибір захисника в новому Кримінальному процесуальному кодексі України / В. С. Єгорова // III Міжнародна науково-практична конференція : Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави 20-21 березня 2013 р. / Уклад. : Б. В. Новіков, Т. О. Чепульченко, І. П. Голосніченко, В.Ю. Пряміцин – К.: Вид-во «Політехніка», 2013. – С. 186-188.
7. Егорова В.С. Некоторые вопросы независимости судей (сравнительный аспект). // Власть и право : сборник научных трудов по материалам Общероссийской научно-практической конференции. 12-14 октября 2012 г. / отв. Ред. О.В. Белянская; М-во обр. и науки РФ, ФГБО ВПО «Тамбовский гос. ун-т им. Г.Р. Державина», ТРО ООО «Ассоциация юристов России». Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2013. – с. 110-115.
8.  Єгорова В.С. Щодо конституційно-правового статусу суддів судів загальної юрисдикції / В. С. Єгорова // Вісник Національного Технічного Університету України «Київський Політехнічний Інститут». Політологія. Соціологія. Право. Випуск № 2 (14) 2012. – К.: Київ «Політехніка», 2012. – С. 98-103.

9. Єгорова В.С. Деякі питання правосуб’єктності суддів судів загальної юрисдикції / В. С. Єгорова // Вісник Національного Технічного Університету України «Київський Політехнічний Інститут».  Політологія. Соціологія. Право. Випуск № 3/4 (23/24) 2015. – К.: Київ «Політехніка», 2015. – С. 181-184.

10. Єгорова В.С. Право на повагу професійної честі і гідності судді / В. С. Єгорова // VI Міжнародна науково-практична конференція «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» (25-26 травня 2016 р., м. Київ) : збірник матеріалів  – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – С. 56-57.

11. Єгорова В.С. Становлення електронного парламенту в Україні / В. С. Єгорова // Матеріали науково-практичної конференції «Запобігання новим викликам та загрозам інформаційній безпеці України: правові аспекти» / 6 жовтня 2016 р., м. Київ / Упоряд. В.М. Фурашев. – Київ : НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», Вид-во «Політехніка», 2016. – С. 187-189.

12. Єгорова В.С. Впровадження електронного парламенту в Україні / В. С. Єгорова // VII Міжнародна науково-практична конференція «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» (18-19 травня 2017 р., м. Київ) / Укладачі: О.О. Кравчук, Т.О. Чепульченко, В.Ю. Пряміцин. – : збірник матеріалів  – К.: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2017. – С. 180-182.

13. Єгорова В.С. Роль і місце Конституції у правовій державі / В.С. Єгорова // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2017 року) / Редкол.: д.ю.н. І.С. Гриценко (голова), к.ю.н. І.С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – В 2-х томах. – Том 1. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2017. – С. 146-147.

14. Егорова В.С. Правосубьектность судьи суда общей юрисдикции / В. С. Егорова // Вестник Бакинского Университета. Серия социально-политических наук. Выпуск № 1. 2017. – Baku.: Baki Universiteti, 2017. – С. 24-31.

15. Егорова В.С. Внедрение антикоррупционного суда в Украине и мировой опыт / В. С. Егорова // Материалы XIII Международной научно-практической конференции «Содружество наук. Барановичи-2017». 18 мая 2017 года. / М-во обр. республики Беларусь /Ред. коллегия: В.В. Климук (гл. ред.), М.В. Андрияшко, А.К. Гавриленя, Е.Н. Кирюхова, О.И. Наранович. В трех частях. Часть 2. – Барановичи: БарГУ, 2017. – С. 19-20.

Тараненко Микола Григорович

Посада, науковий ступінь та звання: кандидат історичних наук, доцент.
Освіта та наукові досягнення: У 1972 р. закінчив Київський ордена Леніна державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Історія». У 1985 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 «Історія України». В 1996 р. присвоєно вчене звання доцента.
Курси, що викладає: «Історія України», «Історія держави і права України», «Історія держави і права зарубіжних країн», «Історія вчень про державу і право».
Сфера наукових інтересів: історія українського державотворення.
Має понад 100 наукових робіт, з них 1 підручник. – Шевчук В.П., Тараненко М.Г. Історія української державності: Курс лекцій: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1999.
Публікації останніх років:
1. Тараненко М. Г. Запорозька Січ – зародок української козацької держави // Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. 2013.

2. Тараненко М. Г. До питання витоків та розвою українського козацтва // Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. №2. 2012. – Київ «Політехніка». – с. 156-160.

3. Тараненко М. Г. До питання укладення  українсько-російського договору 1654 року / М. Г. Тараненко  // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : Матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (2013 р., м. Київ)  / Уклад.: Б. В. Новіков, Т. О. Чепульченко, І. П. Голосніченко, В. Ю. Пряміцин. – К. : НТУУ «КПІ», 2012.

3. Тараненко М. Г. Соціальна база козацтва, як нового стану українського суспільства XV-XVI ст. / М. Г. Тараненко // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : Матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (2013 р., м. Київ)  / Уклад.: Б. В. Новіков, Т. О. Чепульченко, І. П. Голосніченко, В. Ю. Пряміцин. – К. : НТУУ «КПІ», 2013.

4. Тараненко М. Г. До питання виникнення Запорозької Січі (історіографія проблеми) / М. Г. Тараненко // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : Матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (2014 р., м. Київ)  / Уклад.: І. П. Голосніченко, В. Ю. Пряміцин. – К. : НТУУ «КПІ», 2014.

5. Тараненко М. Г.  До питання організації судоустрою на Запорозькій Січі / М. Г. Тараненко // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (2015 р., м. Київ)  / Уклад.: І. П. Голосніченко, Т. О. Чепульченко, В. Ю. Пряміцин. – К. : НТУУ «КПІ», 2015.

6. Тараненко М. Г., Тараненко М. М. Перші державні утворення на території України // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право : зб. наук. праць. – К.; Одеса: Типографія “Айс Принт”, 2016. – № 1/2 (29/30). – С. 178–186. (0,99 др. арк.)

7. Тараненко М. Г. До питання витоків української державності // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право : зб. наук. праць. – К.; Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2016 [2017]. – № 3/4 (31/32). – С. 190–196. (0,79 др.арк.)

Шумак Ігор Олексійович

Посада, науковий ступінь та звання: доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент.
Освіта та наукові досягнення: У 1996 році закінчив юридичний факультет Дніпропетровського державного університету. У 2000 році у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – «Конституційне право» на тему «Громадянські права і свободи людини за Конституцією України». У 2006 році присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії, історії держави і права та конституційного права.
Курси, що викладає: «Права людини на свободу слова, вираження поглядів та інформації», «Права людини на прайвесі (приватне життя)».
Сфера наукових інтересів: конституційне право, екологічне право.
Має понад 50 наукових робіт.
Основні публікації:
Шумак І. О. Духовні права і свободи людини – права людини нового покоління. Право України. 2005. № 2. С. 84-88.
Шумак І. О. Особливості правового статусу окремих видів непідприємницьких організацій. Правовий статус непідприємницьких організацій : навч. посіб. / за ред. В. Луця. Київ : Вид.-поліграф. центр Академії муніципального управління, 2006. С. 85-114.
Шумак І. О. Екологічний конституціоналізм як тенденція розвитку класичного конституціоналізму. Юридичний журнал. 2008. № 10 (76). С. 49-50.
Шумак І. О. Правове регулювання використання природних ресурсів у сільському господарстві. Аграрне право України : підручник / за ред. В. М. Єрмоленка. Київ : Юрінком Інтер, 2010. С. 546–557.
Шумак И. О. Экологическое измерение основ конституционного строя Украины. Курс конституционного права Украины : учебник / под ред. М. А. Баймуратова, А. В. Батанова. Сумы : ИТД «Университетская книга», 2012. Т.2. С. 616-638.

 4.3 Львова Олена Леонідівна

 Львова Олена Леонідівна

Посада, науковий ступінь та звання: доцент,кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник.

Освіта та наукові досягнення: у 1999 р. закінчила з відзнакою Київський національний університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію «магістр права». У 2002 р. захистила дисертаціюна здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 «Теорія держави і права; історія правових і політичних учень» натему: «Порівняльне правознавство: природа та методологічне значення».

У 2015 р. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника.

Курси, що викладає: «Основи права Європейського Союзу, «Прокуратура в Україні».

Сфера наукових інтересів: правові системисвіту і порівняльне правознавство; сучасне праворозуміння; ціннісні орієнтацій у праві (у тому числі, релігійні) і правова ідеологія;взаємодія держави і особи; теоретико-правові проблеми реалізації прав людини (зокрема, право на життя, честь і гідність, гендерна рівність тощо).

Має близько 190 наукових праць, зокрема, є автором:розділів у близько 20 колективних монографіях, підручниках, навчальних посібниках і т. п., серед яких: «Законність: теоретико-правові проблеми дослідження та впровадження» (2004), «Проблеми реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні» (2007), «Порівняльне правознавство: правові системи світу» (2008), «Дія права: інтегративний аспект» (2010), «Концепція забезпечення і захисту прав дитини в Україні» (2013), «Трансформація правової ідеології у контексті сучасних викликів» (2016), «Реформація: успіх Європи і шанс для України» (2017) та ін.;статей в «Юридичній енциклопедії», «Міжнародній поліцейській енциклопедії», «Великому енциклопедичному юридичному словнику», «Антології української юридичної думки» тощо.

Деякі публікації останніх років:

 1. Роль ідеології в утвердженні правових цінностей незалежної України // Правова держава. Щорічник наукових праць. – Вип. 26. – К., 2015. – С. 110-118.
 2. Відповідальність держави та її органів перед особою (через призму європейського досвіду) // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2015. – № 3. – С. 93-100.
 3. Роль ідеології в утвердженні правових цінностей незалежної України // Правова держава. Щорічник наукових праць. – Вип. 26. – К., 2015 – С. 110-118.
 4. Діалог держави і суспільства як один із головних напрямів ствердження прав і свобод людини // Держава і право.Збірник наукових праць. Серія Юридичні науки. – № 69. – 2015. – С. 13-26.
 5. Генеза ідей порівняльного правознавства на теренах України та Росії // Історія порівняльного правознавства як сфера наукових досліджень : зб. наук. статей / за ред. О. В. Кресіна, І. М. Ситара. – Київ – Львів : Ліга-прес, 2015. – С. 259-269.
 6. Правова ідеологія як ціннісна складова євроінтеграційних процесі // Альманах права. Ціннісно-правові засади сучасних інтеграційних процесів в Україні. – Вип. 6. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2015. – С. 250-257.
 7. Концепція удосконалення діалогу громадянського суспільства, особи та держави в контексті забезпечення та захисту прав людини в Україні : кол. авторів: Оніщенко Н.М., Пархоменко Н.М., Тарахонич Т.І., Львова О.Л. та ін.// К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2015. – 115 с.
 8. Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії: Мат-ли 13-ї Міжнародної наукової конференції (м. Київ, 27-29 травня 2015 р.). / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – С. 230-232.
 9. Антидискримінаційне право: новий вимір галузевого правового розвитку чи маніпулятивна технологія? // Соціолого-правові та теоретико-методологічні засади розвитку галузевої структури права: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20 квітня 2016 р.) / редкол. І.С. Гриценко, В.В. Костицький та ін. – К.: Артек, 2016. – С. 35-38.
 10. Гендерна рівність у контексті природних прав людини та набутих прав: проблема пріоритету та цінностей // Мат-ли Всеукраїнського круглого столу «Духовно-моральна компетентність як основа науково-освітніх та політичних процесів в Україні» (12.07.2016р.). – К.: Верховна Рада України, 2016. – С. 12-15.
 11. Сучасні виклики та загрози інституту сім’ї в Україні // Мат-ли Міжнародного Форуму «Взаємодія політиків і громадськості у просуванні християнських цінностей на міжнародній арені» (2-3 червня 2016 р., м. Київ). – К.:, 2016. – С. 24-27.
 12. Роль церкви у збереженні інституту сім’ї в контексті сучасних викликів гендерної політики // Церква-наука-суспільство: питання взаємодії: мат. 14-ї Міжнародної наукової конференції  (25 травня – 3 червня 2016 р.). – К.: Нац. Києво-Печерський історико-культ. заповідник, 2016. – С. 217-219.
 13. Ліберальні цінності та гендерна ідеологія: сучасні виклики права // Трансформація правової ідеології у контексті сучасних викликів: монографія / (кол. авторів:Оніщенко Н.М., Пархоменко Н.М, Тарахонич Т.І. та ін.); за заг. ред. Н. М. Оніщенко. – К.: Нілан-ЛТД, 2016. – С. 330-360.
 14. Правова ідеологія: проблема утвердження суспільних цінностей // Трансформація правової ідеології у контексті сучасних викликів: монографія / (кол. авторів:Оніщенко Н.М., Пархоменко Н.М, Тарахонич Т.І. та ін.); за заг. ред. Н. М. Оніщенко. – К.: Нілан-ЛТД, 2016. – С. 143-165.
 15. Вплив Реформації на правову систему Західної Європи (у співавторстві з Уілкінсон Л., Наги П., Шеремета Р.) // Реформація: успіх Європи і шанс для України: монографія / 2-ге вид. переробл. і доповн. / за ред. Р. Шеремета і О. Романенко /кол. авт.: Р.М. Шеремета, О. Романенко, В. Сміт та ін. — К.: Саміт-Книга, 2017. – 35-48.
 16. Влив Реформації на правову систему України // Реформація: успіх Європи і шанс для України: монографія / 2-ге вид. переробл. і доповн. / за ред. Р. Шеремета і О. Романенко /кол. авт.: Р.М. Шеремета, О. Романенко, В. Сміт та ін. — К.: Саміт-Книга, 2017. – С. 123-132.
 17. Методологія, організація та технологія наукових досліджень: опорний конспект лекцій /Колектив авторів: Оніщенко Н.М., Пархоменко Н.М, Тарахонич Т.І., Львова О.Л. та ін.) // К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2016. – 99 с.
 18. Актуальні проблеми теорії держави і права: опорний конспект лекцій/Колектив авторів:Оніщенко Н.М., Пархоменко Н.М., Макаренко Л.О., Львова О.Л. та ін.) //К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2016. – 67 с.
 19. Ідея права і загальнолюдські цінності: питання трансформації в Україні // Національна правова система: реформування та оновлення : науково-аналітична доповідь/ авт. кол. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2017. – С. 16-38.
 20. До питання про природні права людини та набуті права: проблема пріоритету та цінностей // Правова держава. Щорічник наукових праць / Редкол.: Шемшученко Ю.С., Нагребельний В.П. та ін. – Вип. 127. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2016. – С. 115-125.
 21. Як проєвропейські новели українських законів зазіхають на інститут сім’ї // Альманах права. Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. Науково-практичний юридичний журнал / Ред. кол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Оніщенко, Л.О. Макаренко та ін. – Вип. 7. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2016. – С. 180-187.
 22. Ідеї великих реформаторів про державну владу та їх відлуння у правовій системі України // Правова держава. Щорічник наукових праць / Редкол.: Шемшученко Ю.С., Нагребельний В.П. та ін. – Вип. 28. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2017. – С. 126-136.
 23. Від радянського тоталітарного державоцентризму до людиноцентриського реформування правової системи України // Альманах права. Людиноцентризм у праві. Науково-практичний юридичний журнал / Ред. кол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Оніщенко, Л.О. Макаренко та ін. – Вип. 8. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2017. – С. 186-193.
 24. Ліберальні цінності та інститут сім’ї в Україні: виклики і загрози // Держава і право. Збірник наукових праць. Серія Юридичні науки / Редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О. та ін. – Вип. 73. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, – С. 18-32.
 25. Європейська реформація та Україна: економіко-правовий вимір розвитку сучасної держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин: зб. наук. праць / Гол. ред. В.В. Копійка. – Вип. 130 (ч. ІІ). – К.: Київ. нац. у-т ім. Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2017. – С. 91-103. (У співавторстві з О. Романенко).
 26. Біблійні витоки права в світлі сучасних тенденцій його розвитку // Держава і право. Збірник наукових праць. Серія Юридичні науки / Редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О. та ін. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, – № 77. – 2017. – С. 15-30.
 27. Реформація: український державно-правовий контекст // Епоха Реформації та сучасна Україна: збірникк наукових праць за мет-ми Десятого Всеукраїнського науково-практичного семінару «Актуальні проблеми всесвітньої історії та методики викладання. До 500-ліття Реформації в Європі», 28-29 березня 2017 р. / Редкол.: Аляєв Г.Є., Антонець М.О. та ін. – Полтава: Астрея, 2017. – С. 197-207.
 28. Уроки Європейської Реформації: Український контекст // Наукові студії – ХХІ (культура, освіта – антропоцентричні парадигми і сучасний світ). Філософія. Філологія. Педагогіка. Економіка / Редкол.: Р.В. Болдирев (гол. ред., голова редкол.) та ін. – К.: Міленіум, 2017. – Вип. 8 (Том 10). – С. 156-165.
 29. Християнська церква на як оплот загальнолюдських цінностей і носій альтернативного світогляду: історичний та сучасний контекст // Церква-наука-суспільство: питання взаємодії: мат. 15-ї Міжнародної наукової конференції  (9 травня – 2 червня 2017 р.) / / Відп. за випуск: Крайній К.К., Черняхівська О.М. – К.: Нац. Києво-Печерський історико-культ. заповідник, 2017. – С. 131-135.
 30. Ідеї Реформації та їх відображення у правому полі України // Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації української держави» (18-19 травня 2017 р., м. Київ) / Укладачі: О.О. Кравчук, Т.О. Чепульченко, В.Ю. Пряміцин. – К.: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2017. – С. 25-27.
 31. Місце духовних цінностей в процесі розвитку держави і права: від тоталітаризму до лібералізму// Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності: зб-к мат-лів Міжнародної науково-практ. конф., м. Київ, 26 травня 2017 р. Тези наукових доповідей. – К.: Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 92-97.
 32. Вплив моральних чинників на ефективність правового регулювання // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми законодавчого регулювання порядку розробки та прийняття нормативно-правових актів» (м. Київ, 2-3 листопада 2017 р., Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка) / за заг. ред. І.Д. Шутака. – Х.: Право, 2017. – С. 133-136.
 33. Проблема ціннісного виміру сучасних прав людини // Засади відродження та розвитку цивілізованого українського суспільства: зб-к наук. праць / Упоряд., наук. ред.: С. Садовенко, відп. за випуск О. Стебельська. – К.: НАКККіМ, 2017. – С. 81-85.

Мацегорін Олександр Ілліч

Посада, науковий ступінь та звання: доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент.

Освіта та наукові досягнення: У 1982 р. закінчив юридичний факультет Ленінградського вищого політичного училища за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація юрист. У 1988 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 (кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право) на тему «Переведення засуджених до позбавлення волі із ВТУ в іншу ВТУ за надзвичайних обставин», В 2012 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри цивільного та трудового права за спеціальністю 12.00.03 (цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право).

Викладає навчальні дисципліни: «Цивільне право (Загальна частина)»

Сфера наукових інтересів: цивільне право, римське приватне право; сімейне право, канонічне право.

Має близько 100 наукових робіт

Публікації останніх років:

Мала енциклопедія приватного права / За заг. ред. професора Ю.Л. Бошицького. (А.С. Нерсесян, М.І. Архипова, В.М. Білоусов, О.Ю. Кашинцева, С.С. Кравченко, О.І.Мацегорін, І.В. Омельченко, М.О. Спаська). К.: Вид-во Європейського університету, 2011. –  К.: Кондор, 2011. 362 с.

Мацегорін О.І. Поняття та зміст захисту цивільних прав. Часопис Київського університету права . – 2011. – № 3 . – С. 143-147. 

Мацегорін О.І. Аксіологія принципів зобов’язального права. Часопис Київського університету права . – 2011. – № 4 . – С. 180-185.

Темпоральні аспекти реалізації цивільної дієздатності в умовах розбудови правової держави /Мацегорін О.І.// Правова система України в умовах сучасних національних та міжнародних тенденцій розбудови державності: монографія / за заг. ред. проф. Бошицького Ю.Л.; Київський ун-т права НАН України. К.: Кондор-Видавництво, 2012 – С. 229-251.

Напрями сучасного міжнародного співробітництва у сфері інноваційного розвитку вищої освіти Мацегорін О.І.// Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія “Право”. Вип. 1 / Гол. ред. О.О.Мережко.К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – С. 82-88.

Мала енциклопедія канонічного права / За заг. ред. професора Ю.Л. Бошицького. (Волощенко-Віслобокова О.М., Біленчук П. Д., Борисова Т.М., Буруковська Н.В., О.І.Мацегорін). К.: – Київ : Талком, 2018. – 358 с. 

Мацегорін О.І. Розвиток договору довічного утримання (догляду) в цивільному праві України, істотні умови його укладення. Приватне та публічне право. 2020. № 1. С. 27-31.

IMG_4001

Павленко Ірина Володимирівна

Посада, науковий ступінь та звання: кандидат юридичних наук, доцент кафедри публічного права.

Освіта та наукові досягнення: В 2005 році закінчила факультет права НТУУ «КПІ» за спеціальністю «Правознавство», здобула кваліфікацію юриста. 2009-2012 рр. – навчання в аспірантурі НТУУ «КПІ». В 2013 р. в ДНДІ МВС України захистила дисертацію на тему «Кримінальна відповідальність за незаконне проведення аборту». 10.10.2013 р. присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право».

Навчальні дисципліни, що викладає: Кримінологія, Кримінальне право (загальна частина), Кримінальне право (особлива частина), Права людини.

Сфера наукових інтересів: проблемні питання кваліфікації злочинів, кримінально-правова охорона прав людини у практиці Європейського Суду з прав людини.

Має понад 30 наукових робіт, з них одна – навчальний посібник: Актуальні проблеми кримінально-правової кваліфікації: навч. посіб. / за заг. ред. В.В. Топчія: наук. ред. В.І. Антипова. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – 896 с.

Публікації останніх років:

 1. Павленко И. Пределы уголовно-правовой охраны жизни человека / И. Павленко // Legea ᶊi viaţa. Revistă ᶊtiinţifico-practică (Закон и жизнь). – №1/2 (301). – 2017. – с. 125-128
 2. Павленко І.В. Врахування практики ЄСПЛ у кримінальному судочинстві: стан, проблеми, перспективи / І.В. Павленко // Матер.VIIМіжн. наук.-практ. конф. «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» (18-19 травня, м. Київ) / Укладачі: О.О. Кравчук, Т.О. Чепульченко, В.Ю.Пряміцин. – К.: ТОВ НВП «Інтерсревіс», 2017. – с. 103-105
 3. Павленко І.В. Україна в показниках ЄСПЛ: лідер чи аутсайдер? / І.В. Павленко // Матер. Міжн. наук.-практ. конф. «Актуальні питання державотворення в Україні» (19 травня, м. Київ) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – В 2-х томах. – Том 1. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2017. – с. 128-130
 4. Павленко І. В. Проблемні питання розмежування складів шпигунства та розголошення державної таємниці / І. В. Павленко // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2016. – № 6. – с. 118-125
 5. Павленко І.В. Зараження венеричною хворобою: проблеми кваліфікації / І.В. Павленко // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: зб. наук. праць. – Київ; Одеса: Типографія «АйсПринт», 2016. – №1/2 (29/30). – с. 207-210
 6. Павленко І.В. Інформаційне суспільство і проблеми гармонізації кримінальної відповідальності за діяння в сфері суспільної моралі / І.В. Павленко // Проблеми захисту прав людини в інформаційному суспільстві: матеріали наук.-практ. конф. / 1 квітня 2016 р., м. Київ / Упорядн.: В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв, – К.: НДІІП НАПрН України, Національний інститут стратегічних досліджень, Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, НТУУ «КПІ», Вид-во «Політехніка», 2016. – с. 111-114
 7. Павленко І.В. Проблемні питання застосування ст. 133 КК України / І.В. Павленко // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» (25-26 травня 2016 р., м. Київ) / Укладачі: І.П. Голосніченко, Т.О. Чепульченко, В.Ю. Пряміцин. – К., 2016. – с. 175-176
 8. Павленко І.В. Адекватність участі кримінального реагування у фіскальній політиці в контексті євроінтеграційних процесів / І.В. Павленко // Фіскальна політика в Україні в кримінально-правовому вимірі: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (26 квітня 2016 р., м. Ірпінь) / Університет державної фіскальної служби України, Навчально-науковий інститут права, кафедра кримінального права та кримінології. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – с. 226-229
 9. Павленко І.В. Проблемні питання кримінально-правової охорони інформаційних правовідносин / І.В. Павленко // Теорія і практика юридичної відповідальності за правопорушення в інформаційній сфері: матеріали наук.-практ. конф. 8 червня 2016 р. / Упорядн.: В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв. – К.: НТУУ «КПІ», Вид-во «Політехніка», 2016. – с. 76-80
 10. Павленко І.В. Кримінальна відповідальність за катування та примушування давати показання: проблемні питання / І.В. Павленко // Проблеми забезпечення прав і свобод людини, їх захисту в країнах Європи : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 11 груд. 2015 р.) / Уклад. Л. М. Джурак. – Луцьк. – с. 76-78

Дмитренко Вікторія Вікторівна

Посада: старший викладач кафедри інтелектуальної власності та приватного права
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Освіта та наукові досягнення:
‒ 2007 р. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, спеціальність «Хімія»;
‒ 2007 р. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, спеціальність «Педагогіка вищої школи»;
‒ 2013 р. Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» в м. Києві, спеціальність «Інтелектуальна власність»;
‒ 2014 р. Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», спеціальність «Правознавство»;
‒ 2014 р. – 2019 р. здобувач наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» у Науково-дослідному інституті інтелектуальної власності Національної академії правових наук України;
‒ 7 листопада 2019 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Правовий режим ноу-хау» за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.504.01 в Науково-дослідному інституті інтелектуальної власності Національної академії правових наук України. На підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 26 лютого 2020 року присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук.
Сфера наукових інтересів: право інтелектуальної власності; договори у сфері інтелектуальної власності; конфіденційна інформація у сфері інтелектуальної власності.


Останні публікації:
Статті у фахових виданнях України, які включено до міжнародних наукометричних баз Web of Science Core Collection:
1. Dmytrenko V. V. Agreements on Administration of Titles to Knowhow. Science and Innovation. 2019. № 15 (3). P. 62−75 (Web of Science Core Collection, фахове видання України категорії А).
Колективні монографії:
1. Дмитренко В.В. Договори у сфері інтелектуальної власності за законодавством України. Challenges of legal science and education: an experience of EU countries and introduction in Ukraine: Collective monograph. Frankfurt (Oder): Izdevniecība “Baltija Publishing” (Дата публікації: 29.01.2021). P. 150-169.
Статті в інших фахових виданнях України:
1. Дмитренко В. В. Місце договорів на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних робіт серед договорів у сфері інтелектуальної власності. Право і суспільство. 2021. № 4. (фахове видання України, Index Copernicus International);
2. Дмитренко В. В. Механізм охорони права на ноу-хау. Часопис цивілістики. Випуск 37. 2020. С.82-87 (фахове видання України категорії Б, Index Copernicus International);
3. Дмитренко В. В. Особливості договору про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності. Підприємництво, господарство і право. №11. 2020. С. 24-28 (фахове видання України категорії Б, Index Copernicus International);

Головко Ольга Михайлівна

 Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Освіта

·         2014 р. закінчила ЧНТУ за спеціальністю Правознавство

·         У 2017 р. закінчила аспірантуру в  Науково-дослідному інституті інформатики і права Національної академії правових наук України (НДІІП НАПрН України) за спеціальністю 12.00.07. «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

·         У 2018 захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07. «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» на тему «Інформаційно-правова політика України у сфері безпеки людини у медіапросторі»

Сфера наукових інтересів

·         Інформаційна безпека людини

·         Інформаційна віктимізація

·         Кримінально-правова політика

 Публікації останніх років:
1. Головко О.М. Право людини на безпечне інформаційне середовище в контексті природних прав людини. Правова інформатика. 2014. № 4 (44). С. 79-85.
2. Головко О.М. Інформаційна віктимізація у медіапросторі. Інформація і право. 2015. № 3 (15). С. 49-55.
3. Головко О.М. Інформаційна віктимізація як наслідок формування медіа аддикцій. Право України. 2016. № 4. С. 167-173.
4. Головко О.М. Міждисциплінарні підходи до визначення дефініції «медіапростір». Юридична Україна. 2016. № 9-10. С. 87-95.
5. Golovko O. M. Media victimization issue: paradox of modern society. Legea si Viata. 2016. № 9/2 (297). С. 31–33.
 
   

Андрущакевич Юлія Володимирівна

Посада, науковий ступінь та звання: кандидат юридичних наук, старший викладач.
Освіта та наукові досягнення:
У 2002 році закінчила з відзнакою Київський університет права НАН України за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію «юрист».
У 2014 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 «Теорія держави і права; історія правових і політичних учень» на тему: «Конкретизація правових норм: теоретико-правовий аспект».
Викладає навчальні дисципліни: Теорія держави і права, Теорія законотворення.
Сфера наукових інтересів: теоретичні проблеми права, проблеми законотворення та правотворення, правова ідеологія.
Наукові публікації останніх років:
1.Андрущакевич Ю.В. Конкретизація правових норм як гарантія прав і свобод людини /
Ю. В. Андрущакевич // Альманах права. 2017. Вип. 8. С. 91-94. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ap_2017_8_23.

2.Андрущакевич Ю.В. Сучасне розуміння правової ідеологія крізь призму сприйняття та заперечення // Електронне наукове фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал» 2021, № 9. С.14-17
Available at: DOI : https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-9/1

3.Andrushchakevych Y. The concept of legal ideology: genesis of creation and formulation //
Visegrad Journal on Human Right. 2021, № 4 С.8-14. ISSN 1339-7915.

«SCIENTIFIC TRENDS: MODERN CHALLENGES. VOLUME 2» : collective monograph / Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks, Los Angeles : GS publishing service, 2021. P.
Available at: DOI :

4.Andrushchakevych Y. The essence of legal ideology // MODERN SCIENCE: INNOVATIONS AND PROSPECTS” Proceedings of the 2th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House 7-9 November 2021, Stockholm, Sweden.

   

Владикін Олександр Насирбегович

Посада, науковий ступінь та звання: кандидат юридичних наук, старший викладач.
Освіта та наукові досягнення: У 2010 р. закінчив КНУ імені Тараса Шевченка за спеціальністю Правознавство та отримав кваліфікацію “магістр права”.  У 2015 захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03. «Цивільне право і цивільний процес;  сімейне право; міжнародне приватне право» на тему «Договір про надання послуг електрозв’язку в Україні».
Курси, що викладає: “Римське приватне право”, «Цивільне та сімейне право», «Правове регулювання інноваційної діяльності в Україні» “Цивільне процесуальне право”, “Адвокатура”.
Сфера наукових інтересів: цивільне право, сімейне право,  процесуальне право, правове регулювання інноваційної діяльності.
Публікації останніх років:
1. Правове регулювання розірвання (припинення)  договору про надання послуг електрозв’язку/ Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник “Повітряне і космічне право”.. – К, 2013.  № 28. – с. 88-91.
2. Правова природа електронних петицій // VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» : збірник матеріалів – К.: НТУУ «КПІ», 2017. –179-180 С.

Когут Наталя Дмитрівна

Старший викладач кафедри.

Кандидат юридичних наук.

Освіта:

2005 – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юридичний факультет, магістр права.

2011 – Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, аспірантура – кандидат юридичних наук зі спеціальності 12.00.06. Тема дисертації: «Правове забезпечення безоплатної приватизації земель в Україні».

Робота:

01.2003 – 09.2005  –  СП «ДОРАЛ». Юрист компанії.

10.2006 – 09.2008  – Бізнес-Інститут КПУ. Старший викладач.

02.2009-06.2009 – ПП «Анвальт». Провідний юрисконсульт.

08.2011-08.2012 – ТОВ «Науково-Дослідний Інститут Промислового  Проектування «ТЕТРАКОН». Керівник юридичного відділу.

09.2012 – 08.2014 – Університет економіки і права «КРОК». Доцент кафедри цивільно-правових дисциплін.

Останні публікації у фахових виданнях після захисту дисертації:

 1. Natalia D. Kogut, Serhii Y. Petriaiev Consent to Treatment and Other Medical Interventions: Legislative and Scientific Approaches. Wiadomosci Lekarskie. December 2020. Volume LXXIII, Issue 12 Part II. P. 2816-2820. ISSN 0043-5147, E-ISSN 2719-342X (Indexed in Pubmed/Medline, SCOPUS, Embase, Ebsco, Index Copernicus). URL: https://wiadlek.pl/12-2020/
 2. Когут Н.Д., Тарасенко М.В. Особливості захисту прав на оригінальні твори мистецтва: історико-правовий аспект. Часопис Київського університету права. 2020. № 4. С. 314-319. (Copernicus, HeinOnline).
 3. Когут Н. Д. Перспективи подальшого реформування судової системи України. Часопис Київського університету права. 2020. №2. С. 186-191. (Copernicus, HeinOnline).
 4. Петряєв С. Ю., Когут Н. Д. Торговельні марки і комерційні найменування: проблемні аспекти правового регулювання. Часопис Київського університету права. 2020. №1. С. 237-243. (Copernicus, HeinOnline).
 5. Петряєв С. Ю., Когут Н. Д. Особливості реалізації окремих авторських прав. Часопис Київського університету права. 2019. №4. С. 242-248. (Copernicus, HeinOnline).
 6. Когут Н. Д. Прогалини та аномалії в правовому регулюванні спадкових відносин. Юридична Україна. 2016. №1-2. С 17-27.
 7. Когут Н. Д. Організаційно-правова роль державних та інших реєстрів в забезпеченні безпеки суспільного ладу та прав людини. Інформація і право. 2016. №2(17). С. 43-50.
 8. Когут Н. Д. Проблемні питання захисту базових прав дітей на життя, здоров’я та матеріальне забезпечення. Часопис Київського університету права. 2015. №4. С. 165-171. (Copernicus, HeinOnline).
 9. Когут Н. Д. Прогалини та аномалії в праві інтелектуальної власності. Часопис Київського університету права. 2015. №1. С. 208-212. (HeinOnline).
 10. Когут Н. Д. Децентралізація влади: укріплення місцевого самоврядування. Держава і право. Серія: Юридичні науки. 2015. №67. С. 124-137.
 11. Когут Н. Д. Розповсюдження інформації в сучасному суспільстві. Інформація і право. 2014. №3(12). С. 56-59.
 12. Когут Н. Д. Правова природа штрафів як фінансових санкцій. Правничий вісник університету «КРОК». 2013. №16. С. 94-99.

Пряміцин В’ячеслав Юрійович

викладач кафедри публічного права
Посада, науковий ступінь та звання: кандидат юридичних наук, старший викладач.
Освіта та наукові досягнення: У 2014 р. закінчив факультет соціології і права НТУУ “КПІ” за спеціальністю “Правознавство” та отримав кваліфікацію «Юрист». У 2014 році вступив до аспірантури на факультет соціології і права. Науковий керівник – к.ю.н., доц. Чепульченко Т. О.
Курси, що викладає: «Теорія держави і права», “Юридичні інновації“.
Сфера наукових інтересів: право на вищу освіту.
Публікації останніх років:
1. Пряміцин В. Ю. Практика іноземних держав у сфері захисту персональних даних / В. Ю. Пряміцин / Збірка студентських творчих робіт VI Міжнародної конференції “Захист демократичних цінностей та дотримання прав людини у діяльності спецслужб” (м. Київ, 2013 р.)

2. Пряміцин В. Ю. Забезпечення якості вищої освіти як головний принцип права на вищу освіту / В. Ю. Пряміцин // Альманах права. Науково-практичний юридичний журнал. Випуск 6. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2015. – С. 492-496.

3. Пряміцин В. Ю. Загальні засади правового регулювання вищої освіти в Україні / В. Ю. Пряміцин // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : Матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (2013 р., м. Київ) / Уклад.: Б. В. Новіков, Т. О. Чепульченко, І. П. Голосніченко, В. Ю. Пряміцин. – К. : НТУУ «КПІ», 2013. – С. 30-31.

4. Пряміцин В. Ю. Управління вищим навчальним закладом: проблеми і особливості / В. Ю. Пряміцин // Сучасні проблеми управління: виклики інформаційної епохи : матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, м. Київ, 4-5 грудня 2013р./ Уклад. А. А. Мельниченко, І. І. Федорова, О. О. Боровикова. – К. НТУУ «КПІ», 2013 – С. 132-134.

5. Пряміцин В. Ю. Проблеми та перспективи забезпечення якості вищої юридичної освіти в Україні / В. Ю. Пряміцин // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : Матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (2014 р., м. Київ) / Уклад.: І. П. Голосніченко, В. Ю. Пряміцин. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – С. 67-70.

6. Пряміцин В. Ю. Суб’єкти гарантування реалізації права на вищу освіту в Україні / В. Ю. Пряміцин // Альманах права. Науково-практичний юридичний журнал. Випуск 8– К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2017. – С. 249-253

7. Пряміцин В. Ю. Зміст права на вищу освіту / В. Ю. Пряміцин // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. Спеціальний випуск, присвячений Міжнародній науковій конференції, в рамках VII-х наукових читань, присвячених пам’яті В.М. Корецького – Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2017. – С. 27-30.

8. Прямицын В. Ю. Право на высшее образование как основа развития современного государства и общества / В. Ю. Прямицын // Журнал «Legea și viața» № 11/2 (311) 2017. – С. 127-130.

9. Пряміцин В. Ю. Гарантії якості та доступності права на вищу освіту/ В. Ю. Пряміцин // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : Матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (2017 р., м. Київ)  / Уклад.: О.О. Кравчук, Т. О. Чепульченко, В. Ю. Пряміцин. – К. : НТУУ «КПІ», 2017. – С. 42-43. 

10. Пряміцин В. Ю. Напрямки модернізації вищої освіти в системі забезпечення права на вищу освіту / В. Ю. Пряміцин // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : Матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (2016 р., м. Київ)  / Уклад.: І. П. Голосніченко, Т. О. Чепульченко, В. Ю. Пряміцин. – К. : НТУУ «КПІ», 2016. – С. 72-74.