Home » Наука

Приєднуйтесь до Фейсбук

Наука

26 квітня 2024 року відбудеться VII ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «СТВОРЕННЯ, ОХОРОНА, ЗАХИСТ І КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ». З деталями можна ознайомитись в інформаційному листі 

З метою сприяння формуванню суспільства майбутнього на засадах концепції сталого розвитку шляхом
інтернаціоналізації та інтеграції освіти в європейський простір, зростання наукового потенціалу, розробки навчальних матеріалів з урахуванням сучасного рівня розвитку науки,  зареєстровано нову ініціативну тему кафедри: “Захист прав людини в контексті євроінтеграції та суспільних трансформацій в Україні”

За результатами круглого столу проведеного 8 жовтня 2021 року кафедрою інтелектуальної власності та приватного права на тему: “Захист прав людини в умовах суспільних трансформацій”, за редакцією Маріц Д.О.  складено збірник матеріалів з яким можна ознайомитися за посиланнями

Наукові дослідження кафедри публічного права (разом з 2 іншими правничими кафедрами) КПІ ім. І. Сікорського здійснюються за темою “Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави та інтенсифікації застосування інноваційних технологій в економічній сфері” (державний реєстраційний номер 0110U006186).

За результатами досліджень, окрім великої кількості наукових статей, збірників наукових праць викладачів, варто відзначити колективну монографію, яка видана за редакцією доктора юридичних наук Д.О.Маріц та кандидата юридичних наук О.Л. Львової, на тему: «Захист прав людини в умовах суспільних трансформацій: концептуальні та нормативні правові засади» (м. Київ, 2021 р.).
У монографії авторським колективом досліджено основні концептуальні положення щодо розуміння та природи прав людини і механізмів їх захисту, як в теоретичному, так і прикладному аспектах.
У теоретичному аспекті проаналізовано питання цінності людини, її свободи, гідності, пріоритет інтересів людини над державними, проблеми зловживання правом, а також різноманітні виклики і загрози правам людини в умовах кризових явищ.
Практичний вектор дослідження представлений аналізом нормативно-правових засад захисту окремих прав людини, таких як права людини в умовах пандемії, права дитини, право на гендерну ідентичність, права людини у сфері репродуктивних технологій, кримінально-правовий аспект охорони права інтелектуальної власності та ін., досліджено міжнародні та національні механізми їх захисту тощо.

У рамках теми у 2017 р. по кафедрі публічного права було опубліковано 2 колективні монографії (в. т.ч. 1 – 2 видання), 1 навчальний посібник, 2 опорні конспекти лекцій, 1 науково-аналітичну доповідь, 1 збірник матеріалів конференції, 24 статті у фахових виданнях України, 7 статей у зарубіжних наукових виданнях, 16 статей у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних, 2 статті у нефахових виданнях України, 1 статтю на електронних ресурсах, 5 статей в енциклопедії, 64 тез доповідей на наукових конференціях.

Доц. О.Л. Львова розробила зауваження та пропозиції до законопроекту “Про захист національних цінностей та самобутності українського народу (в т.ч. національних меншин)”, які було оприлюднено на круглому столі громадського руху “Всі разом” “Як зберегти національну ідентичність і християнські цінності українського народу” (7 вересня 2017 р., м. Київ).

Проф. В. А. Мисливий та А. М. Клочко отримали свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір від 24.11.2016 р. № 68759 на науковий твір: Розбійні напади на банківські установи: кримінологічна характеристика та запобігання : монографія / А. М. Клочко, В. А. Мисливий. – Суми : Сумський державний університет, 2014. – 253 с., ISBN 978-966-657-544-2

Кафедрою публічного права реалізовано міжнародну співпрацю у формі проведення міжнародної конференції з Katedra Prawa Gospodarczego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Кафедрою господарського права Економічного університету у Вроцлаві) (м. Вроцлав, Республіка Польща). У 2017 р. кафедрою публічного права також здійснювалося міжнародне співпробітництво з Академією МВС Републіки Білорусь (м. Мінськ, Републіка Білорусь), Бакинським державним університетом (м. Баку, Азербайджанська Республіка), Барановічським державним університетом (м. Барановічи, Республіка Білорусь), Тамбовським державним університетом ім. Г.Р. Державіна (м. Тамбов, Російська Федерація), Institution of Economic Development and Social Researches (İKSAD) (Інститут економічного розвитку і соціальних досліджень) (м. Adiyaman, Турецька Республіка) шляхом взаємної участі викладачів, аспірантів та студентів у конференціях. Планується проведення регулярних міжнародних конференцій за участю інших ВНЗ та установ, розпочато процес перемовин щодо укладання угод про співпрацю та спільних науково-дослідних та освітніх проектів.

Доц. Тараненко М.М. пройшов зарубіжне стажування на тему “Organization of the educational process, scientific projects and publicatoin activities at the universities of the European Union” (“Організація навчального процесу, наукові проекти та публікаційна діяльність в університетах Євросоюзу”) в обсязі 108 годин в Pražský Institut zvyšování kvalifikace (Празькому інституті підвищення кваліфікації) (м. Прага, Чеська Республіка) з 20 по 30 листопада 2017 р. (сертифікат № 11201709 від 30 листопада 2017 р.).

На кафедрі публічного права діє студентський науковий гурток “Творча лабораторія законодавства” (створений наказом ректора НТУУ “КПІ” від 23.06.2015 р. №1-161) під керівництвом аспіранта, викладача кафедри публічного права В.Ю. Пряміцина, до складу якого входять 20 студентів, який досліджує права студентів та їх забезпечення.

1. «Держава, що дає надію»

Статус: студентська наукова конференція.
Дата проведення:

Науковий керівник: Чепульченко Т.О., завідувач кафедри публічного права, к.ю.н., доц.
Склад оргкомітету: Пряміцин В. Ю., Комова Д. Ю.

 

2. «Права людини – пріоритет держави»

Статус: науково-практична конференція
Дата проведення:

Науковий керівник: Чепульченко Т.О., завідувач кафедри публічного права, к.ю.н., доц.
Склад оргкомітету: Пряміцин В. Ю., Комова Д. Ю.

 

3. «Рівноправ’я – святий закон людства»

Статус: науково-практична конференція до Дня юриста.
Дата проведення:

Науковий керівник: Чепульченко Т.О., завідувач кафедри публічного права, к.ю.н., доц., Єгорова В. С., к.ю.н., доц, Тараненко М. Г., к.і.н., доц., Тараненко М. М., к.ю.н., доц., Пряміцин В. Ю., викладач
Склад оргкомітету:  Комова Д. Ю.

Тиждень права 2015

 

4. «Міжнародна науково-практична конференція “Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизції Української держави»

Оргкомітет конференції: Голосніченко І. П., д.ю.н., проф.

Чепульченко Т. О., к.ю.н., доц.

Пряміцин В. Ю., викладач

7tGodehTrSE

 

5. «II Міжнародна науково-практична конференція “Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави”»

Оргкомітет конференції: Голосніченко І. П., д.ю.н., проф.

Чепульченко Т. О., к.ю.н., доц.

Пряміцин В. Ю., викладач-tfIzhpqNCc

 

6. «III Міжнародна науково-практична конференція “Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави”»

Оргкомітет конференції: Голосніченко І. П., д.ю.н., проф.

Чепульченко Т. О., к.ю.н., доц.

Пряміцин В. Ю., викладач

Інформаційний лист конференції

 

7. «IV Міжнародна науково-практична конференція “Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави”»

Оргкомітет конференції: Голосніченко І. П., д.ю.н., проф.

Чепульченко Т. О., к.ю.н., доц.

Пряміцин В. Ю., викладач

Інформаційний лист конференції

8. «V Міжнародна науково-практична конференція “Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави”»

Оргкомітет конференції: Голосніченко І. П., д.ю.н., проф.

Чепульченко Т. О., к.ю.н., доц.

Пряміцин В. Ю., викладач

Інформаційний лист конференції