Home » Lecturer »

Пленюк Мар’яна Дмитрівна
доктор юридичних наук, професор

Scholar Orcid Email

У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Цивільно-правове регулювання строків (термінів) у договорах про виконання робіт» зі спеціальності 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

У 2014 році рішенням Атестаційної колегії від 22 грудня 2014 року присвоєно вчене звання старший науковий співробітник зі спеціальності 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

У червня 2017 році на підставі прилюдного захисту дисертації на тему «Юридичні факти як підстави виникнення цивільно-правових зобов’язань (теоретичні та практичні засади) рішенням Атестаційної колегії присуджено науковий ступінь доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

У березні 2019 року на підставі рішення вченої ради Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України за рішенням Атестаційної колегії присвоєно вчене звання професора зі спеціальності 081 Право.

Викладає навчальні дисципліни: цивільне право (особлива частина), цивільний процес, сімейне право

Сфера науковий інтересів: цивільне право, договірне право, зобов’язальне право, сімейне право.

Наукові публікації:

Монографії:

1. Пленюк М.Д. Строки і терміни у договорах про виконання робіт (цивільно-правовий аспект): монографія. К.: Ред. журналу «Право України», 2013. 139 с.  

2. Пленюк М. Д. Підстави виникнення зобов’язальних правовідносин в механізмі правового регулювання: монографія. К.: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка ФГ Бурчака НАПрН України, 2016. 355 с.

3. Пленюк М.Д., Коструба А. В. Юридичні факти в доктрині приватного права України: монографія. К.: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка ФГ Бурчака НАПрН України, 2018. 288 с.

4. Оновлення договірного регулювання приватноправових відносин в Україні: монографія / Н. С. КузнєцоваВ. В. ЛуцьА. Б. ГринякО. О. КотМ. Д. ПленюкНац. акад. правових наук України. Київ. регіон. центрНаук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України; За заг. ред. А. Б. ГринякО. О. КотМ. Д. Пленюк. Київ: НДІ приватного права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2020. 486 с.

Статті у фахових виданнях:

1. Пленюк М.Д., Манченко О. В. Особливості виконання зобов’язань з множинністю осіб за договором довічного утримання (догляду) як важлива складова відносин в громадянському суспільстві. Нове українське право. Вип. 3., 2021. С. 78–82. 

Міжнародні публікації: 1. Mariana D. Pleniuk, Olexander D. Krupchan; Andrii B. Hryniak; Oleksandr A. Lyubchik y Dmitriy V. Talalai Features of Legislative Regulation of Participation of Representatives and Other Participants in Civil Procedure // Revista Cuestiones Políticas, Volumen 37, Número especial, correspondiente a la Edición: septiembre de 2020 (Web of Science)