Home » Lecturer » Єгорова Валентина Сергіївна

Єгорова Валентина Сергіївна

кандидат юридичних наук, доцент.
Scholar Orcid Email

Освіта та наукові досягнення: У 2003 році закінчила Луганську академію внутрішніх справ ім. 10-річчя незалежності України за спеціальністю «Правознавство», кваліфікацією «Юрист».
В 2008 захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – «Конституційне право; муніципальне право» на тему «Конституційно-правовий статус суддів судів загальної юрисдикції».
У 2012 році присвоєно вчене звання доцента.
Курси, що викладає: «Конституційне право», «Адвокатура в Україні», «Основи конституційного права».
Сфера наукових інтересів: конституційно-правові основи судоустрою та статусу суддів в Україні.
Має понад 30 наукових робіт.

Публікації останніх років:
1. Єгорова В.С. Щодо службових прав суддів / В. С. Єгорова // V Міжнародна науково-практична конференція «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» (20-21 травня 2015 р., м. Київ) : збірник матеріалів – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 33.
2. Егорова В.С. Из истории становления судопроизводства// Модернизация судебной власти России: к 150-летию судебной реформы: сборник научных трудов по материалам научно-практической конференции. 17 октября 2014 г. /М-во обр. и науки РФ [и др.] ; отв. ред. О.В. Белянская. Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2015. – с. 26-30.
3. Єгорова В.С. Нормативно-правові гарантії суддів судів загальної юрисдикції за Конституцією України / В. С. Єгорова // Вісник Національного Технічного Університету України «Київський Політехнічний Інститут». Політологія. Соціологія. Право. Випуск № 1 (21) 2014. – К.: Київ «Політехніка», 2014. – С. 121-125.
4. Єгорова В.С. Правосуб’єктність суддів судів загальної юрисдикції / В. С. Єгорова // IV Міжнародна науково-практична конференція «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» 26-27 березня 2014 р. – К.: Вид-во «Політехніка», 2014. – С. 54-56.
5. Егорова В.С. Исторические этапы становления и развития конституционно-правового статуса судей судов общей юрисдикции на территории Украины. // Современные вопросы государства, права, юридического образования : сборник научных трудов по материалам X Международной научно-практической конференции (заочной). 22 декабря 2013 г. / М-во обр. и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Тамбовский гос. ун-т им. Г.Р. Державина», ТРО ООО «Ассоциация юристов России»; отв. ред. Н.С. Ельцов. Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2014. – с. 198-200.
6. Єгорова В.С. Щодо конституційного права на вільний вибір захисника в новому Кримінальному процесуальному кодексі України / В. С. Єгорова // III Міжнародна науково-практична конференція : Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави 20-21 березня 2013 р. / Уклад. : Б. В. Новіков, Т. О. Чепульченко, І. П. Голосніченко, В.Ю. Пряміцин – К.: Вид-во «Політехніка», 2013. – С. 186-188.
7. Егорова В.С. Некоторые вопросы независимости судей (сравнительный аспект). // Власть и право : сборник научных трудов по материалам Общероссийской научно-практической конференции. 12-14 октября 2012 г. / отв. Ред. О.В. Белянская; М-во обр. и науки РФ, ФГБО ВПО «Тамбовский гос. ун-т им. Г.Р. Державина», ТРО ООО «Ассоциация юристов России». Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2013. – с. 110-115.
8.  Єгорова В.С. Щодо конституційно-правового статусу суддів судів загальної юрисдикції / В. С. Єгорова // Вісник Національного Технічного Університету України «Київський Політехнічний Інститут». Політологія. Соціологія. Право. Випуск № 2 (14) 2012. – К.: Київ «Політехніка», 2012. – С. 98-103.

9. Єгорова В.С. Деякі питання правосуб’єктності суддів судів загальної юрисдикції / В. С. Єгорова // Вісник Національного Технічного Університету України «Київський Політехнічний Інститут».  Політологія. Соціологія. Право. Випуск № 3/4 (23/24) 2015. – К.: Київ «Політехніка», 2015. – С. 181-184.

10. Єгорова В.С. Право на повагу професійної честі і гідності судді / В. С. Єгорова // VI Міжнародна науково-практична конференція «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» (25-26 травня 2016 р., м. Київ) : збірник матеріалів  – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – С. 56-57.

11. Єгорова В.С. Становлення електронного парламенту в Україні / В. С. Єгорова // Матеріали науково-практичної конференції «Запобігання новим викликам та загрозам інформаційній безпеці України: правові аспекти» / 6 жовтня 2016 р., м. Київ / Упоряд. В.М. Фурашев. – Київ : НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», Вид-во «Політехніка», 2016. – С. 187-189.

12. Єгорова В.С. Впровадження електронного парламенту в Україні / В. С. Єгорова // VII Міжнародна науково-практична конференція «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» (18-19 травня 2017 р., м. Київ) / Укладачі: О.О. Кравчук, Т.О. Чепульченко, В.Ю. Пряміцин. – : збірник матеріалів  – К.: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2017. – С. 180-182.

13. Єгорова В.С. Роль і місце Конституції у правовій державі / В.С. Єгорова // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2017 року) / Редкол.: д.ю.н. І.С. Гриценко (голова), к.ю.н. І.С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – В 2-х томах. – Том 1. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2017. – С. 146-147.

14. Егорова В.С. Правосубьектность судьи суда общей юрисдикции / В. С. Егорова // Вестник Бакинского Университета. Серия социально-политических наук. Выпуск № 1. 2017. – Baku.: Baki Universiteti, 2017. – С. 24-31.

15. Егорова В.С. Внедрение антикоррупционного суда в Украине и мировой опыт / В. С. Егорова // Материалы XIII Международной научно-практической конференции «Содружество наук. Барановичи-2017». 18 мая 2017 года. / М-во обр. республики Беларусь /Ред. коллегия: В.В. Климук (гл. ред.), М.В. Андрияшко, А.К. Гавриленя, Е.Н. Кирюхова, О.И. Наранович. В трех частях. Часть 2. – Барановичи: БарГУ, 2017. – С. 19-20.