Home » Аспірантура » Практика

Практика

Педагогічна практика – силабус

Педагогічна практика – це важлива складова частина навчального процесу Освітньо-наукової програми третього (освітньо-наукового рівня) вищої освіти за спеціальністю 081 Право.

Педагогічна практика забезпечує поєднання теоретичної підготовки майбутніх фахівців з їх практичною діяльністю, сприяє формуванню творчого відношення майбутніх викладачів до педагогічної діяльності тощо.

У аспірантів під час проходження педагогічної практики формується здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у вищій освіті, дотримуватись морально-етичних правил поведінки, етики досліджень, характерних для учасників академічного середовища, а також правил академічної доброчесності в наукових дослідженнях. Вдається визначати правові проблеми та пропонувати шляхи їх вирішення. Розробляти наукові, практичні та організаційні заходи, пов’язані із врахуванням міжнародної практики, розвивати творчі здібності, педагогічне мислення тощо. Важливого значення набуває розвиток комунікативної культури майбутніх викладів вищої школи, формування навичок педагогічної взаємодії та співробітництва зі студентами.

Під час проходження педагогічної практики аспіранти знайомляться з організаційною структурою університету, особливостями його функціонування, який відображається у освітніх принципах, чинниках, формах організації освітнього процесу, меті, засобах діяльності, культурних традиціях, цінностях тощо.

Проходження педагогічної практики – це чудова нагода для психологічної адаптації аспірантів до реальних умов праці в майбутньому.

Етапи педагогічної практики:

Організаційний етап

На першому етапі відбувається знайомство із: організаційною структурою та системою організації діяльності університету та кафедри, на якій аспіранти проходитимусь педагогічну практику; Статутом університету, нормативними документами, які регламентують організацію освітнього процесу в університеті; методами організації навчання, інноваційними технологіями освіти, системою оцінювання результатів навчання студентів тощо. До початку практики аспіранти одержують консультації щодо оформлення всіх необхідних документів; інструктаж про порядок проходження практики та з техніки безпеки, необхідні документи (щоденник, індивідуальне завдання тощо). Також керівник практики повідомляє аспірантам про систему звітності практики.

Педагогічний етап

Це основний етап практики, який включає: планування аспірантом власної викладацької діяльності, вивчення робочої програми (силабусу) з обраної дисципліни, тестових, контрольних завдань та запитань до кожної теми заняття; підготовку до навчальних занять, складання планів[1]конспектів аудиторних занять та їх методичного та дидактичного забезпечення тощо; проведення різних видів навчальних занять за розкладом у закріпленій академічній групі згідно встановленого графіку. На заняттях, що проводяться аспірантами, мають бути присутні керівники практики від кафедри. Після кожного проведеного аспірантом заняття має проводитись психолого-педагогічний аналіз відвіданих занять, детальне обговорення з метою виявити переваги й недоліки проведеного заняття.

Завершальний етап

На третьому, заключному етапі практики відбувається обговорення результатів практики з керівником практики. Підготовка аспірантами звіту за результатами проходження практики, його захист у ході заліку.

У ході педагогічної практики аспіранти виконують такі завдання:

1) відвідування лекційних, практичних (семінарських) занять, які викладаються викладачами кафедри, з їх подальшим аналізом;

2) планування, підготовка та проведення лекційних, практичних (семінарських) занять;

3) розробка завдань для самостійної роботи студентів;

4) розробка навчально-методичного забезпечення дисципліни;

5) відвідування засідань кафедри та участь в обговоренні навчально-методичних питань;

6) участь у науково-методичних семінарах кафедри;

7) підготовка та подання керівникові практики звітної документації.

Факультет соціології і права дбає про забезпечення широкого вибору організацій для проходження практики. Факультет має як власні підрозділи, які можуть стати плацдармом для отримання необхідних навиків та зарахування практики, а також тривалу та плідну історію співпраці з державними та недержавними установами (науковими установами), які приймають здобувачів третього (освітньо-наукового рівня) вищої освіти для проходження цього етапу навчання.