Home » Lecturer » Маріц Дарія Олександрівна

Маріц Дарія Олександрівна

Завідувач кафедри.
доктор юридичних наук, доцент.
Scholar Orcid Email

У 2006-2011 аспірантура Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України.

У 2011 році захистила дисертацію на тему «Правове регулювання строків у договорах про оплатну реалізацію майна» за спеціальністю 12.00.03: цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

У березні 2012 року на підставі прилюдного захисту дисертації рішенням Атестаційної колегії МОН було присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.03.

У червні 2014 році було присвоєно вчене звання доцента кафедри цивільних та адміністративно-правових дисциплін.

У грудні 2019 року на підставі прилюдного захисту дисертації рішенням Атестаційної колегії МОН було присуджено науковий ступінь доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.07.

Викладає навчальні дисципліни: Цивільне право (особлива частина).

Сфера наукових інтересів: цивільне право, договірне право, сімейне право, право інтелектуальної власності.

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

Монографії

  1. Маріц Д.О. Cтроки і терміни у договорах про реалізацію майна : Монографія. – К.: ВД «Дакор», 2013.- 204 с.
  2. Набуття та припинення права власності в Україні (проблеми теорії та практики): Монографія / За заг. ред.. академіка НАПрН України В.В. Луця. Колектив авторів : М. С. Біленко, М.К. Галянтич, О.В. Дзера, В.В. Луць та інші. – К.: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2013. – 358 с. (Маріц Д.О. Розділ 4. § 1. Набуття та припинення права власності на підставі договору з оплатної реалізації майна. – С. 273-288).

Статті у фахових виданнях України:

  1. Маріц Д.О. Ноу-хау як об’єкт інформаційного захисту / Д.О. Маріц // Журнал «Правова інформатика». – № 3 (12)/2014. – К. – С. 70-76.

Міжнародні публікації:

  1. Карпенко І.В., Маріц Д.О. Договір про патронат / І.В. Карпенко., Д.О. Маріц // Часопис Київського університету права. Український науково-теоретичний часопис. Випуск 4/2014. – К. – С. 140 -143.