Home » Lecturer » Яшарова Марія Миколаївна

Яшарова Марія Миколаївна

кандидат юридичних наук,  доцент
старший науковий співробітник
член Асоціації правників України

З 2017 року працює на посаді доцента кафедри інтелектуальної власності та  приватного права факультету соціології і права КПІ ім.. Ігоря Сікорського;

У 2005 році з відзнакою закінчила ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» м.Маріуполь за спеціальністю «Інтелектуальна власність» – кваліфікація магістр професіонал з інтелектуальної власності;

У 2010 році здобула другу вищу освіту за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація юрист у Київському університеті права Національної академії наук України; У 2011 році здобула вчений ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю12.00.03: цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право – за темою дисертаційного дослідження «Правова охорона службових винаходів в Україні» (Інститут держави і права ім.В.М. Корецького НАН України)

У 2015 році на підставі рішення атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

Сфера наукових інтересів: право інтелектуальної власності; договори у сфері інтелектуальної власності; службове винахідництво; інноваційна діяльність; репродуктивні технології.

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

Монографія:

  1. Захист прав людини в умовах суспільних трансформацій: концептуальні та нормативно-правові засади : монографія / [кол. авторів ; за заг. ред. Д. О. Маріц та О. Л. Львової]. Київ : Вид-во НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2021. 377 с.
  2. Правове регулювання службового винахідництва: проблеми теорії та практики. -К.: Вид-вто КУП НАНУ, 2012 . – 270 с.

Основні публікації за останні роки:

  1. Яшарова М.М. Матюшенко М.В. Особливості використання об’єктів інтелектуальної власності в соціальних мережах. Право і суспільство. 2023. №1. С.101-107.
  2. Яшарова М.М. Правове регулювання правового режиму в сфері службового винахідництва. Юридичний науковий електронний журнал. 2023. № 2.С.215-219.
  3. Яшарова М., М. Матюшенко М.В.  Кіберсквотинг як вид недобросовісного використання доменного імені /М.М. Яшарова,  М.В. Матюшенко//  Multidisciplinární mezinárodní vědecký magazín “Věda a perspektivy” je registrován v České republice. Státní registrační číslo u Ministerstva kultury ČR: E 24142. № 9(16) 2022. str. 439 .
  4. Яшарова М.М. Співвідношення  штучного інтелекту до об’єктів  права інтелектуальної власності. Науковий журнал «Прикарпатський юридичний вісник». 2022. №6. С. 59-62.
  5. Яшарова М.М .Правові проблеми анонімності та ідентифікації в цифровому середовищі/М.М. Яшарова, К.Т. Аксьонова// Multidisciplinární mezinárodní vědecký magazín “Věda a perspektivy” je registrován v České republice. Státní registrační číslo u Ministerstva kultury ČR: E 24142. № 11(18) 2022. str. 329.
  6. Аксьонова К.Т., Яшарова М.М.  Гармонізація законодавства України за досвідом ЄС у сфері службового винахідництва. Науковий журнал «Прикарпатський юридичний вісник». 2022. №6. С. 63-68.
  7. Яшарова М. Паламарчук М. Окремі питання  правового регулювання авторських прав на пародії,  карикатури та попурі.  Часопис Київського університету права: укр. наук.-теорет. часопис  Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького: 2019. № 3.  С.197-201.