Home » Lecturer » Кісіль Наталія Валеріївна

Кісіль Наталія Валеріївна

Доцент кафедри інтелектуальної власності та приватного права, кандидат сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.11 – «фітопатологія», старший науковий співробітник, атестований судовий експерт у сфері інтелектуальної власності з 2010 року.

ORCIDid
GoogleScholar
персональний сайт: www.kisil-nv.com

Освіта та наукові досягнення: 

Три вищих освіти: Національна академія внутрішніх справ (2016, спеціальність «правознавство»); Державний інститут інтелектуальної власності (2009, спеціальність «інтелектуальна власність»); Луганський сільськогосподарський інститут (1998, спеціальність «агрономія»).

У 2004 році захищено дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності «фітопатологія».

У 2006 році рішенням Вищої атестаційної комісії України присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності «фітопатологія». У 2010 році отримано кваліфікацію судового експерта у сфері інтелектуальної власності.

Нині є атестованим Міністерством юстиції України судовим експертом у сфері інтелектуальної власності за наступними експертними спеціальностями: 13.1.1 «Дослідження, пов’язані з літературними, художніми творами та інші»; 13.6 «Дослідження, пов’язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями»; 13.5.1 «Дослідження, пов’язані з сортами рослин».

Викладає навчальні дисципліни: 

Авторське право і суміжні права;

Судова експертиза об’єктів права інтелектуальної власності.

Сфера наукових інтересів: теоретичні, організаційні та процесуальні питання судової експертизи; судова експертиза об’єктів права інтелектуальної власності.

Основні наукові публікації:

Монографія:

Expert research of scientific works as objects of copyright: problems of theory and practice: monograph / V. Fedorenko (chief), O.Golikova, N. Kisil, N. Klymova, N. Yarkina and others. Kyiv: Scientific Research Center of Forensic Examination on Intellectual Property, 2020. 91 p. Режим доступу: https://intelect.org.ua/wp-content/uploads/2021/01/expert-research-of-scientific_druk_175h250_-1.pdf

Статті у фахових виданнях України:

 1. Кісіль Н.В. Сутність та зміст судово-експертної діяльності у сфері інтелектуальної власності // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики:  збірник наукових праць. Вип. 15 / ред. кол. : А.І. Лозовий, В.Ю. Шепітько та ін. Х. : Право, 2015. С. 346-354. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpsek_2015_15_47.
 2. Кісіль Н.В. Сорти рослин як об’єкт судової експертизи у сфері інтелектуальної власності // Криминалистика и судебная експертиза: міжвідом. наук.-метод. зб. / Мінюст України, КНДІСЕ; редкол.: А.В. Янчук, О.М. Олійник, О.Г. Рувін та ін. К., 2015. Вип. 60. С. 461-470. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/krise_2015_60_48.
 3. Кісіль Н.В. Загальні методичні підходи до проведення експертних досліджень, об’єктами яких є різні засоби індивідуалізації// Теорія та практика судової експертизи і криміналістики:  збірник наукових праць. Вип. 16 / ред. кол. : О.М. Клюєв, В.Ю. Шепітько та ін.. Х. : Право, 2016. С. 382-390. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpsek_2016_16_53.
 4. Кісіль Н.В. Теоретичні та методологічні основи судової експертизи літературних та художніх творів як об’єктів авторського права // Криміналістика і судова експертиза: міжвідом. наук.-метод. зб. / Київський НДІ судових експертиз; редкол.: О.Г. Рувін (відповід. ред.) та ін. – К., 2016. Вип. 61. С. 478-487. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/krise_2016_61_54.
 5. Кісіль Н.В. Роль экспертизы в процессе доказывания нарушений прав интеллектуальной собственности: в контексте судебной реформы // Криміналістика і судова експертиза: міжвідом. наук.-метод. зб. / Київський НДІ судових експертиз; редкол.: О.Г. Рувін (голов. ред.) та ін.  К., 2017. Вип. 62. С. 420-430. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/krise_2017_62_52.
 6. Кісіль Н.В. Хореографічні твори як об’єкти судової експертизи: основні ознаки та підходи до вирішення експертних завдань // Криміналістика і судова експертиза: міжвідом. наук.-метод. зб. / Київський НДІ судових експертиз; редкол.: О.Г. Рувін (голов. ред.) та ін. К., 2019. Вип. 64. С. 791-803. Режим доступу: https://digest.kndise.gov.ua/wp-content/uploads/2019/05/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_2019_6.05.-791-803-1.pdf.
 7. Кісіль Н.В. Доказування плагіату наукових творів: судова практика та експертні технології // Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління : електронне наукове видання : збірник. К.: Видавництво Ліра-К, 2019. №1 (4). С. 92-106. Режим доступу: https://maup.com.ua/assets/files/expert/4/7.pdf.   
 8. Кісіль Н. В. Експертиза творів образотворчого мистецтва, як об’єктів авторського права: загальні положення та підходи до вирішення експертних завдань / Н. В. Кісіль // Криміналістика і судова експертиза. 2021. Вип. 66. С. 980-994. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/krise_2021_66_93.
 9. Кісіль Н.В. Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності в Україні: предмет, завдання та межі компетенції// Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління : електронне наукове видання : збірник. К.: Видавництво Ліра-К, 2021. №3 (15). С. 26-40. Режим доступу: https://maup.com.ua/assets/files/expert/15/2.pdf.
 10. Кісіль Н.В., Гуцул В.О., Ярошовець В.М. Підготовка судових експертів в установах Міністерства юстиції України: проблемні аспекти та можливі зміни у законодавстві // Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління : електронне наукове видання : збірник. К.: Видавництво Ліра-К, 2021. №6 (18). С. 67-78. Режим доступу: https://maup.com.ua/assets/files/expert/18/6.pdf.

Міжнародні публікації:

 1. Кісіль Н.В. Экспертиза как средство доказывания обстоятельств о нарушении прав интеллектуальной собственности. Практика Украины / «Криминалистика и судебная экспертология: наука, обучение, практика»: Vilnius, 2017. Часть ІІ. C.64-77.

Навчально-методичні видання:

 1. Основи судової експертизи: навчальний посібник для фахівців, які мають намір отримати або підтвердити кваліфікацію судового експерта/ авт.-уклад.: Л.М. Головченко, А.І. Лозовий, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін. – Х.: Право, 2016. 928 с.
  1. Судова експертиза об’єктів права інтелектуальної власності в Україні: навч.-методичне вид.; В.Л. Федоренко (кер.), Л.П. Тимощик, Н.В. Кісіль, Н.М. Ковальова, О.В. Голікова, Т.М. Чабанець та ін.; за ред. проф. В.Л. Федоренка / НДЦСЕ судової експертизи з питань інтелектуальної власності Мін`юсту. Київ: Видавництво Ліра-К, 2019. 88 с.
  1. Методика проведення експертних досліджень літературних творів наукового характеру / В.Л. Федоренко (кер.), О.В. Голікова, Н.В. Кісіль, Н.Б. Клімова, Н.Є. Яркіна та ін.: за наук. ред. акад. НАПрН України О.В. Скрипнюка. Київ: НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності, 2019. 85 с.
  1. Судова експертиза об’єктів права інтелектуальної власності в Україні: навч.-метод. вид.; В.Л. Федоренко (кер.), О.Г. Адлер, Л.П. Тимощик, Н.М. Ковальова, О.В. Голікова, Т.М. Чабанець та ін.; за ред. проф. В.Л. Федоренка, вид. 2-ге, розшир. і доп. / НДЦСЕ судової експертизи з питань інтелектуальної власності Мін’юсту. Київ : Видавництво Ліра-К, 2022, 196 с.

Співавтор 2 методик проведення судових експертиз, внесених до Державного реєстру методик судових експертиз:

 1. Методика проведення судових експертиз літературних творів (реєстраційний код 13.1.1.01).
 2. Методика проведення експертних досліджень літературних творів наукового характеру (реєстраційний код 13.1.1.03).

Авторські свідоцтва:

 1. Кісіль Н.В., Андрєєва А.В. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №108261: Збірка письмових творів наукового характеру «Практический он-лайн курс повышения квалификации судебных экспертов Республики Казахстан «Особенности проведения судебных экспертиз, связанных с объектами авторского права и торговыми марками». Дата реєстрації 28.09.2021. Заявка від 26 серпня 2021 р. № c202106003.

Кісіль Н.В. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №113152: Навчальний посібник «Судова експертиза творів мистецтва як об’єктів інтелектуальної власності». Дата реєстрації 02.06.2022. Заявка від 30 травня 2022 р. № c202202148.