Home » Наука » 5 Міжнародна юридична конференція

Приєднуйтесь до Фейсбук

5 Міжнародна юридична конференція

Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» (20-21 травня 2015 р. м. Київ) / Укладачі: І. П. Голосніченко, Т. О. Чепульченко, В. Ю. Пряміцин. – 240 с.

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Мельниченко А. А.

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНИ

Голосніченко І.П.

ПРО ЗМІНИ ПРЕДМЕТУ І ЗАСОБІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Оніщенко Н. М.

УНІФІКАЦІЯ ЯК СПОСІБ УВІДПОВІДНЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ЗАКОНОДАВСТВ

Ясюк Ева

О ПРИОРИТЕТЕ НОРМ ПРАВА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Ляш А.О.

ПОКАЗАННЯ З ЧУЖИХ СЛІВ: НОРМА, ЯКА ПІДЛЯГАЄ ВИКЛЮЧЕННЮ З КПК УКРАЇНИ

Чепульченко Т. О.

РЕГУЛЯТИВНИЙ ХАРАКТЕР ПРИНЦИПУ РІВНОСТІ У ПРАВІ

Львова О. Л.

ІДЕОЛОГІЧНА ФУНКЦІЯ ПРАВА ТА ЇЇ РЕГУЛЯТИВНА РОЛЬ

Лук’янчиков Є. Д., Лук’янчиков Б. Є.

НЕГЛАСНІ СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ ТА ВТРУЧАННЯ У ПРИВАТНЕ СПІЛКУВАННЯ

Мисливий В. А.

НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОГРЕС І ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ

Попов К. Л.

ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА І КРИМІНАЛЬНИЙ ЗАКОН: ХТО КОГО?

Кальченко С. В.

ПОНЯТТЯ ТА ДЖЕРЕЛА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ВИРІШЕННЯ СПРАВ ПРО ВИБОРЧІ СПОРИ

Голоборода Н. В.

КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ТА РОЛЬ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ У СФЕРІ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

 

СЕКЦІЯ №1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПРАВА; МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО

Васецький В. Ю.

ІДЕОЛОГІЧНІ ТА ПРАВОВІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ІНСТИТУТУ ЗАХИСТУ ПРАВ ОСОБИ В СЕРЕДНЬОВІЧНОМУ МІСЬКОМУ ПРАВІ ЗАХІДНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Єгорова В.С.

ЩОДО СЛУЖБОВИХ ПРАВ СУДДІВ

Макаренко Л. О.

НАЦІОНАЛЬНА КУЛЬТУРА ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Мороховська Н. С.

ПЕРЕВАГИ ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ НАД КАРНИМ

Панфьорова М. А.

ЗАКОН ЯК ФОРМА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ДОРЕВОЛЮЦІЙНІЙ УКРАЇНІ

Тараненко М .Г.

ДО ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СУДОУСТРОЮ НА ЗАПОРОЗЬКІЙ СІЧІ

Мисак О. І.

ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Пряміцин В. Ю.

ПРАВО НА ВИЩУ ОСВІТУ ЯК ПРИРОДНЕ ПРАВО ЛЮДИНИ

Свириденко Г. В.

ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА ЯК НАПРЯМ ВИВЧЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Тараненко К. Ю.

ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ДИСКУРС ПАТЕРНАЛІЗМУ

Андрущенко А. В.

СУЧАСНА ЮРИДИЧНА НАУКА: ПРОБЛЕМИ І ПРІОРИТЕТИ

Бурма С. К.

МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ІМПЕРАТИВИ ІНСТИТУТУ ДРУЖНЬОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СУДІ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Гожа Б. Б.

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ШЛЮБНИХ ВІДНОСИН В СТАРОДАВНЬОМУ РИМІ

Головко Т. Є.

РЕЦЕПЦІЯ РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА ДО УМОВ СУЧАСНОСТІ НА ТЕРИТОРІЇ ЄВРОПИ

Гончарова О.

ПРЕЗУМПЦІЇ В РИМСЬКОМУ ТА СУЧАСНОМУ ПРАВІ: ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Городько Є. І.

ВПЛИВ МОРАЛІ НА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВА У ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИСТА

Довжик А. М.

ВИНИКНЕННЯ, РОЗВИТОК ТА СТАНОВЛЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПРАВОВА ДЕРЖАВА»

Дудіна О. О.

УТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВНОСТІ ТА СТАНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ГАЛУЗЕЙ ЇЇ ПРАВА

Ель Сабарі С. М.

ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ В УКРАЇНІ

Іваненко Д. І.

ЯКІСТЬ ОСВІТИ – ГОЛОВНА ВИМОГА ДО ВНЗ

Кравчук А. С.

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА І СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Куляша М. В.

ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ У СТАРОДАВНЬОМУ РИМІ

Кушнір К. О.

СІМ’Я ТА СПОРІДНЕНІСТЬ У РИМСЬКІЙ ІМПЕРІЇ

Літвінова К. В.

ПРАВО НА ПРАЦЮ:ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ

Мироненко Ю. С.

ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ

Поліщук Т. Ю.

ДЖЕРЕЛА РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА

Радченко Ю. В.

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: ПИТАННЯ ПАРТІЙНОСТІ ТА ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ

Ремінська Ю. Ю.

«A GOVERNMENT OF LAWS, NOT MEN» ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА ІДЕЇ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА (ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ)

Рубель М. Р.

ПОРІВНЯННЯ СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ШЛЮБУ В РИМСЬКОМУ ПРАВІ ТА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Самчинська О. А.

ОСОБЛИВОСТІ РЕЦЕПЦІЇ РИМСЬКОГО ПРАВА

Сіліна М. Д.

ЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВЕДЕННЯ ЮРИДИЧНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Сінкевич А. С.

ДЕРЖАВА ЯК ЯДРО ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА

Скиба Я. В.

РЕЦЕПЦІЯ РИМСЬКОГО ПРАВА В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ

Скляр Н. В.

ДО ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ РЕЧЕЙ В СТАРОДАВНЬОМУ РИМІ

Скота І. В.

ДО ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ РЕЧЕЙ В СТАРОДАВНЬОМУ РИМІ

Стародуб П. П.

СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Стовба О. В.

ОСОБЛИВОСТІ ПРИПИНЕННЯ ШЛЮБУ. РОЗЛУЧЕННЯ В РИМСЬКОМУ ПРАВІ

Телегин А.П.

ПРИЧИНИ ПОРАЖЕНИЯ УКРАИНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 1917-1920 ГОДОВ

Уліцька В. І.

ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ПОКАРАНЬ В РИМСЬКОМУ ПРАВІ

Ціпцюра Т.

РЕАЛІЗАЦІЇ ПРЕЗУМПЦІЇ НЕВИНУВАТОСТІ В РИМСЬКОМУ ПРАВІ І ПРОЦЕСІ

Чернов Л. О.

УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛІЗМ XIX ст.

Черноштан А. С.

ЗНАЧЕННЯ КООПЕРАЦІЇ ДЛЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ САНКЦІЙ В СУЧАСНИХ УМОВАХ (НА ПРИКЛАДІ ЗАСТОСУВАННЯ САНКЦІЙ ЄС ПРОТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ)

Чорній І. Ю.

ЗНАЧЕННЯ КООПЕРАЦІЇ ДЛЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ САНКЦІЙ В СУЧАСНИХ УМОВАХ (НА ПРИКЛАДІ ЗАСТОСУВАННЯ САНКЦІЙ ЄС ПРОТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ)

Шаліна О. Г.

ШЛЯХИ ПОДАЛЬШОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА В УКРАЇНІ

 

СЕКЦІЯ №2. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Бейкун А. Л.

ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОСІБ ЗІ СКЛАДУ ВОЄНИЗОВАНИХ ДОБРОВОЛЬЧИХ ФОРМУВАНЬ ТА ВОЛОНТЕРСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Борець Л. В.

ВИДИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА

Дараганова Н. В.

АНАЛІЗ ПОВНОВАЖЕНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Кравчук О.О.

АНАЛІЗ ПОВНОВАЖЕНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Устинова І. П.

ДЕЯКІ ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЯК БАЗОВА СКЛАДОВА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Іщенко В. В.

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ ПОДАННЯ ДЕКЛАРАЦІЙ ЗА АНТИКОРУПЦІЙНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 2014 РОКУ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

Співак І. В.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ГАЛУЗІ МИТНОЇ СПРАВИ

Борець М. В.

АДМІНІСТРАТИВНО – ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНИХ РЕГУЛЯТОРІВ В СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

Цуркаленко Ю. В.

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ РОЗУМІННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ДЖЕРЕЛ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

Булавіна Л. О.

ПРОБЛЕМА ЯКОСТІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Добаш І. С.

ОСОБЛИВОСТІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ. ВЧИНЕННЯ НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї

Дядюша К. М.

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ПОДАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ

Дяк К.

МЕДІАЦІЯ ЯК СПОСІБ ВРЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКОВОГО СПОРУ

Зінченко М. Р.

ПРОБЛЕМА ВІДСТУПЛЕННЯ КРЕДИТНИМИ СПІЛКАМИ ПРАВ ВИМОГИ КОЛЕКТОРСЬКИМ КОМПАНІЯМ

Клітний А. В.

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ ТА ПОДАННЯ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Олексюк Ю. В.

ПРОБЛЕМА ЯКОСТІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Петраш Є. В.

ОСКАРЖЕННЯ ПОСТАНОВИ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ У СПРАВАХ З ПРИВОДУ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ЩОДО ПРИТЯГНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Полякова І. М.

СУТНІСТЬ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ КРАЇНИ ТА РЕАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЇЇ РЕФОРМУВАННЯ

Прaведнa П. А.

ПРAВОВA ПРИРОДA ПОДAТКОВОГО ОБОВ’ЯЗКУ

Притуляк З. Л.

АВТОМАТИЧНЕ ВІДШКОДУВАННЯ ПДВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ І ПРАКТИЧНА ДІЙСНІСТЬ

Пуга Я. Г.

АДМІНІСТРАТИВНО – ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ БІОСФЕРНИХ ЗАПОВІДНИКІВ В УКРАЇНІ

Радей О. А.

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ЩОДО ПРИПИНЕННЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ

Русскова В. А.

ПРЕЗУМПЦІЯ НЕВИНУВАТОСТІ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ: ДЕЯКІ ЮРИДИЧНІ ТА ЕТИЧНІ АСПЕКТИ

Стокоз А. П.

ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАЦІЇ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

Шенгель А. Д.

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ТРАНСЛІТЕРАЦІЇ ПІД ЧАС ВИДАЧІ ДОКУМЕНТІВ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ ДЛЯ ВИЇЗДУ ЗА КОРДОН

 

СЕКЦІЯ №3. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І КРИМІНОЛОГІЯ

Павленко І. В.

МІСЦЕ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ МЕДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СТРУКТУРІ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КК УКРАЇНИ

Примаченко В. Ф.

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЗЛОЧИН, КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОСТУПОК: ОКРЕМІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ТА СПІВІДНОШЕННЯ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ПРАВІ

Тараненко М. М.

КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАТОРІВ ТА АКТИВНИХ УЧАСНИКІВ МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ

Федотова Г.В.

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОСТУПКУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Шаблистий В. В.

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ВИМІР КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА В УКРАЇНІ

Білуха Н. В.

РЕЦИДИВНА ЗЛОЧИННІСТЬ

Давидюк Д. В.

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ РЕЦИДИВУ ЗЛОЧИНІВ

Король А. С.

ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ВРУЧЕННЯ ОСОБІ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Кривова О.

ІНСТИТУТ ПРОБАЦІЇ В УКРАЇНІ

Кузьмінська Б. А.

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВНОЇ ЗРАДИ

Лобенко К. М.

ІНСТИТУТ СУДИМОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ

Маммедмурадова А.

СИСТЕМА И ВИДЫ НАКАЗАНИЙ: ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ И ТУРКМЕНИСТАНА

Михайленко Л. Ю.

ФІКТИВНЕ ПРАЦЕВЛАШТУАННЯ ТА ЙОГО КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ НАСЛІДКИ

Михалко Г. М.

ГЕНОЦИД У СИСТЕМІ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ МИРУ ТА БЕЗПЕКИ ЛЮДСТВА

Невмивака Ю. А.

ТОРГІВЛЯ ОРГАНАМИ ЛЮДИНИ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ТА МЕДИЧНИЙ АСПЕКТИ

Нога П. П.

ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ДЕЯКИХ НЕДОЛІКІВ СТАТТІ 210 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Овчинникова О. В.

ЗЛОЧИНИ В СФЕРІ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ КОЛА ІХ ВИЗНАЧЕННЯ ТА КВАЛІФІКАЦІЇ

Скарлат О. Ю.

МОМЕНТ ЗАКІНЧЕННЯ ЗЛОЧИНІВ ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТ. 368-3 ККУ

Третьякова Є. С.

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЖОРСТОКЕ ПОВОДЖЕННЯ З ТВАРИНАМИ

Хамайко К. А.

ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ЗБРОЇ: КРОК ДО ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ЧИ ШЛЯХ ДО СВАВІЛЛЯ

Хілько В. О.

ГОЛОВНІ АСПЕКТИ НЕЗАКОННОЇ ЛІКУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СПОСОБИ ЇХ УНИКНЕННЯ

Хонін Д.

АРЕШТ ТА ОБМЕЖЕННЯ ВОЛІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Чорна Л. Р.

ПРОФІЛАКТИКА – КЛЮЧОВИЙ ЕЛЕМЕНТ БОРОТЬБИ З ЕКОНОМІЧНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ

Шахкалдієва Ґ.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕЗАКОННЕ ПЕРЕТИНАННЯ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ

Шевченко А. М.

ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНІ ПРИГОДИ В УКРАЇНІ ТА ЇХ ДЕТЕРМІНАНТИ

 

СЕКЦІЯ №4. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Вдовіченко О. С.

ВИЗНАЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПОНЯТЬ ТА ПРИНЦИПІВ ПОВ’ЯЗАНИХ З ФУНКЦІОНУВАННЯМ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Даріков Є. В.

ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ МОДЕЛІ КОНКУРЕНТНОЇ РОЗВІДКИ СУЧАСНОСТІ ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Ковтун В. В.

ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ ОХОРОНИ І ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Кравець В.О.

САМОСТІЙНА ЕКСПЕРТИЗА ТОРГІВЕЛЬНОЇ МАРКИ ПЕРЕД ЇЇ РЕЄСТРАЦІЄЮ ЗА БАЗАМИ ДАНИХ УІПВ ТА ВОІВ

Кустова Ю. О.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРОТИБОРСТВО: МЕТОДИ РОЗМЕЖУВАННЯ ПРАВДИВОЇ І НЕПРАВДИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Паламар В. В.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕДУРИ ВІДНЕСЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДО ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ В УКРАЇНІ

Рижак В. О.

КІБЕРСКВОТИНГ: СПОСОБИ ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Товстюк К. І.

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Фарбота М. Р.

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Хоменко Д. М.

ЗВ’ЯЗОК ОСВІТИ, НАУКИ ТА БІЗНЕСУ ЯК ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Юрчишин Т.

КОДУВАННЯ ОБ’ЄКТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ “ЗОШИТ ШКІЛЬНИЙ” ПРОТЯГОМ ЙОГО ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ

 

СЕКЦІЯ №5. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Гожій І. О.

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПЕРЕВЕДЕННЯ САДОВИХ І ДАЧНИХ БУДИНКІВ У ЖИЛІ БУДИНКИ

Звягіна І. Н.

ЗАХИСТ ПРАВ ІНВЕСТОРІВ

Тихонюк О. В.

ЗАХИСТ ПРАВ ІНВЕСТОРІВ

Сідлецька К. О.

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОЦІНОЧНИХ ПОНЯТЬ ЗА СІМЕЙНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ В ДЕМОКРАТИЧНИХ УМОВАХ

Гриник Ю. А.

ДО ПИТАННЯ АЛЕАТОРНОСТІ У ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНОМУ ПРАВІ

Дядюша К. М.

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ПОДАТКОВЇ ІНФОРМАЦІЇ

Закорко В. Ю.

КІБЕР-ПІРАТСТВО В УКРАЇНІ НА ПРИКЛАДІ САЙТУ EX.UA

Капиця А. Р.

МИРОВА УГОДА: АКТ СУДОВОЇ ВЛАДИ ЧИ ДОГОВІР МІЖ СТОРОНАМИ СПОРУ?

Кириленко А. Ю.

УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОМБУДСМЕН – СУТЬ ТА АКТУАЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ

Кравцов А. І.

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СПАДКОВИХ ПРАВ ЗА ЗАПОВІТОМ ПРИ МНОЖИННОСТІ СПАДКОЄМЦІВ

Кріль Ю. А.

МЕДІАЦІЯ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ПОЗАСУДОВИЙ СПОСІБ ВИРІШЕНЯ ПРИВАТНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ

Могильова О. Л.

ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ

Павлова К. В.

ЦИВІЛЬНЕ СУДОЧИНСТВО ТА МЕДІАЦІЯ

Савчук В. В.

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗМІСТУ СПАДКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН ЗА ЗАПОВІТОМ, ЯК ОДНОСТОРОННЬОГО ПРАВОЧИНУ

Сєрая А. К.

ДОВІРЕНІСТЬ І ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ: ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ

Усмединська Г. В.

ПРАВА ТА СТАТУС ТВАРИН ЯК ОБ’ЄКТА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

Чернега А. В.

ЗАПОВІТ У НОТАРІАЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ

Шимків К. М.

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ СТРАХУВАННЯ ВРОЖАЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР

 

СЕКЦІЯ №6. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Солод І. В.

ФОРМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Бакал Я. С.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

Бондаренко А. О.

ПРИНЦИП ЗМАГАЛЬНОСТІ В ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ ЯК ГАРАНТ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ

Громова А. Д.

ПРАВОВЕ ПОНЯТТЯ: “КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ”

Калиновський В. В.

МОДЕЛЬ ЕЛЕКТРОННОГО СУДУ В ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Кедик Т. В.

ПИТАННЯ ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Соболєва В. А.

ДЕРЕГУЛЯЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАКОНОДАВЧІ НОВАЦІЇ

Чекараміт Т. О.

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСІВ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

 

СЕКЦІЯ №7. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

Книженко С.

СПОСОБИ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ПОРУШУЮТЬ ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОСУДДЯ

Александренко В. В.

КРИМІНАЛІСТИЧНІ АСПЕКТИ ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ТВАРИНАМИ

Буднік О. П.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА

Булах О. О.

ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ ЯК ЗАПОБІЖНИЙ ЗАХІД

Громова В. В., Камоцький О. Б.

МІСЦЕ КОРУПЦІЇ В МІЖНАРОДНОМУ РОЗУМІННІ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

Кубрак Т. І.

ПОЛІГРАФ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Мадяр С. С.

ОБШУК ОСОБИ: ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК І ТАКТИКА

Михайленко Л. Ю.

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ ТА МІСЦЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Ребезюк В. М.

АНАЛІЗ НОВАЦІЙ НОВОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Рудик Р. Ф.

ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ВЧИНЕННЯ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ПРИГОДИ В РАМКАХ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТАКТИКИ

Сухорська І. Р.

ТАКТИКА ОСВІДУВАННЯ ОСОБИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА З ДАНОГО ПИТАННЯ

Штик О. В.

ПРОЦЕСУАЛЬНІ НАСЛІДКИ НЕГАТИВНОЇ ОЦІНКИ ВИСНОВКУ ЕКСПЕРТА