Home » Наука » 4 Міжнародна юридична конференція

Приєднуйтесь до Фейсбук

4 Міжнародна юридична конференція

Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції  «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» (2014 р. м. Київ) / Укладачі: І. П. Голосніченко, Т. О. Чепульченко,  В. Ю. Пряміцин. – 172 с.

 

СЕКЦІЯ № 1. НАЦІОНАЛЬНА ПРАВОВА СИСТЕМА В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВОВОГО ПРОСТОРУ

Бистрицька Т. В.

ФЕДЕРАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНИ: «ЗА» ТА «ПРОТИ»

Борисов О.

ЯДЕРНА ЗБРОЯ ЯК НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ ДЕРЖАВНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ

Вільчинський Д. В.

ОСНОВНІ СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ, ЩО ПОЯСНЮЮТЬ СУТНІСТЬ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВИ

Висоцька Л. В.

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРИНЦИПІВ ПРАВА ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Гамерський Б.

СВОБОДА СЛОВА В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Дзюбан Є. С.

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Єгіазарян К. О.

ЕВТАНАЗІЯ ТА ЇЇ МІСЦЕ В УКРАЇНІ

Єгорова В. С.

ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ СУДДІВ СУДІВ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ

Костенко І. В.

УКРАЇНА ТА БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС: РОДИННІ ЗВ’ЯЗКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Львова О. Л.

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГЕНДЕРУ В УКРАЇНІ ТА СВІТОВІ РЕАЛІЇ

Маркелов І. В.

CВОБОДА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Медведева А. И.

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ: РОССИЙСКИЙ И УКРАИНСКИЙ ОПЫТ

Мороховська Н. С.

ПРО ДЕЯКІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРАВА В СУЧАСНУ ЕПОХУ

Невмивака Ю. А.

ПРАВОВІДНОСИНИ ЯК РІЗНОВИД СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

Пряміцин В. Ю.

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Савойська С. В.

ДО ПИТАННЯ ПРО ПОДВІЙНУ ПОЛІТИКУ МОВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ І ПРОГНОЗ НА МАЙБУТНЄ

Сокіл О. В.

ШЛЮБ ДЛЯ ВСІХ: ЗА І ПРОТИ

Тараненко М. Г.

ДО ПИТАННЯ ВИНИКНЕННЯ ЗАПОРОЗЬКОЇ СІЧІ (ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ)

Усмединська Г. В.

КОРУПЦІЯ ЯК ЗАГРОЗА ПРАВОВОМУ СУСПІЛЬСТВУ В УКРАЇНІ

Філатов М. М.

О НЕКОТОРЫХ ПРАВОВЫХ АСПЕКТАХ ОРГАНИЗАЦИИ ОБОРОНЫ УКРАИНЫ ПОСЛЕ ЛИКВИДАЦИИ РАКЕТНО-ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ

Чепульченко Т. О.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕТИКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ

Щириця Т. В.

СПРАВЕДЛИВІСТЬ ЯК ЗАСАДНИЧА ЦІННІСТЬ ПРАВОВОГО ПОРЯДКУ

 

СЕКЦІЯ № 2. СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ Й ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ

Бежевець А. М.

ДЕЯКІ ПРАВОВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ МАСИВІВ

Борець Л.В.

ПРОБЛЕМА ВИНИ ЯК УМОВИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Бурковцов А. Ю.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОКУРОРСЬКОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Довжик А. М.

ПРАВО НА ТАЄМНИЦЮ ПРО СТАН ЗДОРОВ’Я

Задорожня Ю. А.

РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО ПРИМУСОВУ ГОСПІТАЛІЗАЦІЮ ДО ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНОГО ЗАКЛАДУ

Зуб`як А. М.

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Кабанець О. О.

ЗАОЧНИЙ РОЗГЛЯД ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

Костенко А. В.

БІОМЕТРИЧНИЙ ПАСПОРТ: ПОКАЗНИК ПРОГРЕСУ ЧИ ПОРУШЕННЯ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ ЛЮДИНИ

Королев Е. С.

ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО И БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ЗАЩИТЫ И РЕАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ В УСЛОВИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОСТРОЕНИЯ НОВОЙ УКРАИНЫ

Минак Т. Ю.

УДАВАНІ ПРАВОЧИНИ: ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ТА ПРАВОВІ НАСЛІДКИ

Михалко Г. М.

САМОЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

Приліпко Ю. О.

ПРОБЛЕМИ ПОРЯДКУ ОПОВІЩЕННЯ ОСІБ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Ребезюк В. М.

ПРАВОВІ АСПЕКТИ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВА

Романов Є. Ю.

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УЧАСТІ АДВОКАТА У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Ромащенко І. О.

НАПРАВЛЕНІСТЬ ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВОВІДНОШЕННЯ НА МАЙБУТНЄ

Сланская Т. В.

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ САМОЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ

Ткачук А.

ПРОБЛЕМА КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ

Товстюк К. І.

УСИНОВЛЕННЯ ДІТЕЙ – ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ІНОЗЕМЦЯМИ

Фарбота М. Р.

ПРОБЛЕМА СПРИЯННЯ БІЛЬШ ЕФЕКТИВНОМУ РОЗГЛЯДУ СПРАВ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СУДІ З ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Хоменко О. О.

ОСОБЛИВОСТІ ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО НАДАННЯ НЕПОВНОЛІТНІЙ ОСОБІ ПОВНОЇ ЦИВІЛЬНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ

Хоршева Ю. О.

ДО ПИТАННЯ ПРО ЗАХИСТ АВТОРСЬКИХ ПРАВ НА ТВОРИ, РОЗМІЩЕНІ В ІНТЕРНЕТІ

Шангар О.

ПРАВО НА ЗМІНУ ІМЕНІ

Шевченко А.

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ ПРАВА НА НЕДОТОРКАНІСТЬ ЖИТЛА

 

СЕКЦІЯ № 3. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Воронич Ю. В.

ЯКІСНІ АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Голосніченко І. П.

ПРОБЛЕМИ КОДИФІКАЦІЇ НОРМ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА В УМОВАХ ДЕКРИМІНАЛІЗАЦІЇ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Іванищук А. А.

СУТНІСНІ ЧИННИКИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУДОВОЇ ГІЛКИ ВЛАДИ

Іщенко В. В.

ЧЕРГОВЕ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІВ ДОХОДІВ І ЗБОРІВ: НОВИЙ ЕТАП АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ ЧИ КРОК НАЗАД?

Кравчук О. О.

ЩОДО ПОНЯТТЯ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ

Oсoвiтня Л.

ПРOБЛEМA OСКAРЖEННЯ AКТУ ПOДAТКOВOЇ ПEРEВIРКИ

Подпіснов Д.

ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ ПРОЦЕСУ РЕАЛІЗАЦІЇ НОРМ ПРАВА

Ребезюк В. М.

ПРАВОВА СКЛАДОВА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ ОФОРМЛЕННЯ ПРАВА ВЛАСТНОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Співак І. В.

УПОВНОВАЖЕНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ОПЕРАТОР ЯК СУБ’ЄКТ МИТНИХ ПРАВОВІДНОСИН

 

СЕКЦІЯ № 4. БОРОТЬБА ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ: ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ, ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ

Боровикова О. О.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВЛАДИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

Бринзанська О. В.

ТЕРОРИЗУВАННЯ ЗАСУДЖЕНИХ ЯК ОКРЕМИЙ ПРОЯВ ДІЙ, ЩО ДЕЗОРГАНІЗУЮТЬ РОБОТУ УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

Дідик С. Є.

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ

Казьмірова І. В.

ЗАПРОВАДЖЕННЯ СУДУ ПРИСЯЖНИХ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

Ковалівська С. М.

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ДНК-АНАЛІЗУ В КРИМІНАЛІСТИЦІ

Комова Д. Ю.

СМЕРТНАЯ КАЗНЬ В УКРАИНЕ: ЗА И ПРОТИВ

Корчевська О. А.

ОБ’ЄКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІГРАФУ У РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ

Кошицький А. Л.

ЕКСЦЕС ВИКОНАВЦЯ

Лук’янчиков Б. Є.

ЩОДО ПОНЯТТЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ

Лук‘янчиков Є. Д.

КЛАСИФІКАЦІЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

Ляш А. О.

ВІДМОВА ПРОКУРОРА ВІД ДЕРЖАВНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ

Мисливий В. А.

СТАН, ДЕТЕРМІНАНТИ ТА ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ

Мурза А. С.

КОРУПЦІЯ ЯК СЛАБКА ЛАНКА СУДОВОЇ СИСТЕМИ: ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА МЕТОДИ ПРОТИДІЇ

Попов К. Л.

ЛОГІКА І МУДРІСТЬ ЗАКОНОДАВЦЯ?

Ратенок В. В.

ПРОБЛЕМИ РОЗСЛІДУВАННЯ СЕРІЙНИХ ВБИВСТВ ІЗ СЕКСУАЛЬНИМ МОТИВОМ

Тараненко М. М.

НАТОВП ЯК ВИЗНАЧАЛЬНА РИСА МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ

Третьякова Є. С.

ДИТЯЧА ЗЛОЧИННІСТЬ У КРИМІНОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ СУЧАСНОСТІ

Шевченко О. С.

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ПРОФЕСІЙНОГО СПОРТУ

 

СЕКЦІЯ № 5. ОНОВЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ В УКРАЇНІ

Дараганова Н. В.

НАПРЯМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ

Шкроблюк С.

ГЕНДЕРНА ДИСКРИМІНАЦІЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЖІНОК НА РОБОТУ

Праніченко К.

ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

 

СЕКЦІЯ № 6. ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Гоцалюк М.

УКРАЇНА ТА ВОІВ: НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА

Іщенко А. М.

СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ВАРТІ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ТОВАРНИХ ЗНАКІВ

Лемберг Я.

КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ МІЖНАРОДНИХ УГОД З ОГЛЯДУ НА ОБ’ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Ленчук А. С.

ДОГОВОРИ ПО РOЗПOРЯДЖЕННЮ МАЙНOВИМИ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНOЇ ВЛАСНOСТІ

Пантюк Н. М.

ПОЗИТИВНІ СТОРОНИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕДІАЦІЇ ЯК СПОСОБУ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Пильтяй О.М.

СИСТЕМА ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ

Потоцький М.Ю.

ЗАКОННИЙ (ОХОРОНЮВАНИЙ ЗАКОНОМ) ІНТЕРЕС У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Савицький Д. В.

ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ НЕОБХІДНОСТІ ОХОРОНИ ГЕОГРАФІЧНОГО ЗАЗНАЧЕННЯ ЯК ОБ’ЄКТА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Хрущ О.

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Щербаков М. О.

ЗНАЧЕННЯ УГОДИ TRIPS ДЛЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

 

СЕКЦІЯ № 7. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Поперечнюк В. М.

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

Чекараміт Т.

АКТУАЛЬНІСТЬ ТА РОЗВИТОК УНІФІКАЦІЇ НОРМ В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

Ясинська Д. В.

ТРАНСАТЛАНТИЧНА ТА ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ ЗДОБУТКИ І ПЕРСПЕТИВИ

 

СЕКЦІЯ № 8. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БІЗНЕС ДІЯЛЬНОСТІ: ГОСПОДАРСЬКІ, БАНКІВСЬКІ, КОНКУРЕНТНІ АСПЕКТИ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ СУДОЧИНСТВО

Деревянко Б. В., Решетняк Д. І.

ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Звягіна І. Н.

АКЦІОНЕРНІ УГОДИ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

Пожидаєва М. А.

МІСЦЕ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ У СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Туркот О. А.

ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ПРИ ВИРІШЕННІ СПРАВ ЩОДО ЗАХИСТУ ВІД ПРОТИПРАВНОГО ЗАВОЛОДІННЯ МАЙНОМ ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ, ОРГАНІЗАЦІЇ

Фещенко Д. М.

АНУЛЮВАННЯ АРБІТРАЖНИХ РІШЕНЬ В УКРАЇНІ

Цирфа Г.О.

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ УГОД M&A «ЗЛИТТЯ-ПОГЛИНАННЯ» У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ

 

СЕКЦІЯ № 9. ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Белянская О. В.

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дядюша К. М.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ КІБЕРНЕТИЧНОГО ПРОСТОРУ

Івасенко І.

ПУБЛІЧНА ДИПЛОМАТІЯ ЯК ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ

Петряєв С. Ю.

ЩОДО ПРИНЦИПІВ ФОРМУВАННЯ ЦИВІЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Юдкова К. В.

ПРАВОВА МОДЕЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Янів Х. І.

ПРОБЛЕМИ В ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ ОБІГУ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ

 

СЕКЦІЯ № 10. УПРАВЛІНСЬКІ МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

Анацька Н. В.

ЕКОЛОГІЧНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ УСТАЛЕНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Бейкун А. Л.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОСАДОВИХ ОСІБ МІНІСТЕРСТВА ОБРОРОНИ УКРАЇНИ З ОГЛЯДУ НА ЇХ ПРОФЕСІЙНО-ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бех А. О.

НАВЧАННЯ ТА РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ В СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Бондаренко К. Д.

ПРИНУЖДЕНИЕ В МЕХАНИЗМЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЧАСТНО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Борець М. В.

ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ТА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

Вівчар Н. І.

ПОЛІТИКО-БЮРОКРАТИЧНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ТА ЇЇ РОЛЬ УСТАНОВЛЕННІНОВІТНЬОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

Гур В. І.

МОРАЛЬНА КУЛЬТУРА – ЗАСАДА ЕФЕКТИВНОСТІ ЮРИДИЧНО-ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ ГУМАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

Дудинська О. О., Черленюк А. М.

ДЕСТРУКТИВНИЙ ВПЛИВ БЮРОКРАТІЇ НА СИСТЕМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Казанчук І. Д.

ПОКРАЩЕННЯ СТАНУ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА УКРАЇНСЬКИХ ДОРОГАХ ВІДПОВІДНО ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ: МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ

Мельниченко А. А.

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

Пашов Р. І.

БЮРОКРАТИЧНІ ПАТОЛОГІЇ СТАНОВЛЕННЯ НОВІТНЬОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

Романова М. В.

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА КАК НОВОГО СПОСОБА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ