Home » Викладачі » Дмитренко Вікторія Вікторівна

Приєднуйтесь до Фейсбук

Дмитренко Вікторія Вікторівна

старший викладач кафедри інтелектуальної власності та приватного права

Scholar Orcid Email
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Освіта та наукові досягнення:
‒ 2007 р. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, спеціальність «Хімія»;
‒ 2007 р. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, спеціальність «Педагогіка вищої школи»;
‒ 2013 р. Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» в м. Києві, спеціальність «Інтелектуальна власність»;
‒ 2014 р. Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», спеціальність «Правознавство»;
‒ 2014 р. – 2019 р. здобувач наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» у Науково-дослідному інституті інтелектуальної власності Національної академії правових наук України;

 • 7 листопада 2019 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Правовий режим ноу-хау» за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» (Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України);
 • лютий 2020 р. – присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук (рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 26 лютого 2020 року).

Сфера наукових інтересів: право інтелектуальної власності; договори у сфері інтелектуальної власності; конфіденційна інформація у сфері інтелектуальної власності.

Стажування, підвищення кваліфікації (основне):

 1. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського», програма: «Англійська мова просунутого рівня B2» (108 год./3,6 кредити ECTS), (24.11.2021-03.05.2022), Свідоцтво про підвищення кваліфікації (серія ПК, № 02070921/007129-22 від 3 травня 2022 р.);
 2. Department of Polish-Ukrainian Studies of Jagiellonian University in Krakow, Zustricz Foundation, International internship under the program «Fundraising and organization of project activities in educational establishments: European experience» (180 hours/6 ECTS credits), (February 12 – March 20, 2022, Poland), Certificate №SZFL-001514, (Наказ КПІ ім. Ігоря Сікорського від 1 лютого 2022 р. №9-вс);
 3. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського», програма: «Розроблення дистанційних курсів з використанням платформи Moodle» (108 год./3,6 кредити ECTS), (05.03.2021-09.04.2021), Свідоцтво про підвищення кваліфікації (серія ПК, № 02070921/006427-21);
 4. Cuiavian University in Włocławek, scientific and pedagogical internship «Introduction of modern European approaches and innovative methods for the training of qualified lawyers» in the specialty “081-Law” (180 hours/6 ECTS credits) (June 7 – July 17, 2021, Wlocławek, Republic of Poland), Certificate № LSI-71706-KSW dated 17.07.2021;
 5. Інститут науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян», Lublin, Republic of Poland, «Online studying as latest form of modern education on the example of Google Meet and Google Classroom» (45 hours/1,5 ECTS), (Lublin, Republic of Poland, 15.03.2021-22.03.2021) Certificate ES №5333/2020, 22.03.2021.

та інше.

Останні публікації:

Статті у фахових виданнях України, які включено до міжнародних наукометричних баз Web of Science Core Collection:

Dmytrenko V. V. Agreements on Administration of Titles to Knowhow. Science and Innovation. 2019. № 15 (3). P. 62−75 (Web of Science Core Collection, фахове видання України категорії А).

Колективні монографії:

Дмитренко В.В. Договори у сфері інтелектуальної власності за законодавством України. Challenges of legal science and education: an experience of EU countries and introduction in Ukraine: Collective monograph. Frankfurt (Oder): Izdevniecība “Baltija Publishing” (Дата публікації: 29.01.2021). P. 150-169.

Статті в інших фахових виданнях України:

 • Дмитренко В. В. Щодо можливості віднесення майнових прав інтелектуальної власності до спільної сумісної власності подружжя. Право і суспільство. 2022. № 2. С. 50-56 (фахове видання України категорії Б, Index Copernicus International). URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/47525http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2022/2_2022/8.pdf
 • Дмитренко В. В. Щодо можливості віднесення фізичних осіб до суб’єктів права інтелектуальної власності на торговельну марку. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 4. С. 132-135 (фахове видання України категорії Б, Index Copernicus International). URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/47524; http://www.lsej.org.ua/4_2022/28.pdf
 • Дмитренко В. В. Місце договорів на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних робіт серед договорів у сфері інтелектуальної власності. Право і суспільство. 2021. № 4. С. 41-48 (фахове видання України категорії Б, Index Copernicus International). URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/47526; http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2021/4_2021/8.pdf
 • Дмитренко В. В. Механізм охорони права на ноу-хау. Часопис цивілістики. Випуск 37.2020. С.82-87 (фахове видання України категорії Б, Index Copernicus International);
 • Дмитренко В. В. Особливості договору про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності. Підприємництво, господарство і право. №11. 2020. С. 24-28 (фахове видання України категорії Б, Index Copernicus International);
 • Дмитренко В. В. Виникнення права на ноу-хау. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2018. Випуск 48. Т. 1. С. 86–89 (фахове видання України, Index Copernicus International);
 • Дмитренко В. В. Ноу-хау як конфіденційна інформація у сфері права інтелектуальної власності. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2017. Випуск 6. Т. 1. С. 51–55 (фахове видання України, Index Copernicus International);
 • Дмитренко В. В. Ноу-хау в системі об’єктів права інтелектуальної власності. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. 2017. Випуск 4. Т. 1. С. 61–65  (фахове видання України, Index Copernicus International);
 • Дмитренко В. В. Суб’єкти права на комерційну таємницю та ноу-хау: порівняльно-правовий аналіз. Право і суспільство. 2017. № 4. Ч. 2. С. 52–57 (фахове видання України, Index Copernicus International);
 • Дмитренко В. В. Проблеми регулювання ноу-хау в правовій системі України. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2016. № 5. С. 58‒65 (фахове видання України, Index Copernicus International).

Статті у фахових і/чи наукометричних виданнях інших держав:

 1. Дмитренко В. «Непатентований винахід» і «ноу-хау»: співвідношення понять. Jurnalul juridic national: teorie şi practică. 2018. № 2-1 (30). P. 92–96(фахове зарубіжне видання, Index Copernicus International);
 2. Дмитренко В. Зміст права на ноу-хау. Visegrad Journal on Human Rights. 2018. №1 (volume 1). P. 58–62 (Index Copernicus International).

Опубліковані тези доповідей:

 1. Дмитренко В.В. Про регулювання відносин щодо співіснування торговельних марок. Створення, охорона, захист і комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ,  26 квітня 2022 р.). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. С. 62-67.
 1. Dmytrenko V. V. Technology Transfer Agreements in the System of Intellectual Property Agreements. Innovative views in European fundamental scientific-practical legal studies: International scientific conference (Baltic International Academy, Riga, the Republic of Latvia, December 28-29, 2021). Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2021. P. 54-56.
 2. Дмитренко В.В. Щодо зловживання майновими правами інтелектуальної власності на митному кордоні. Захист прав людини в умовах суспільних трансформацій: матеріали круглого столу (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, 8 жовтня 2021 р.). Київ: КПІ імені Ігоря Сікорського, 2021. С.92-95.
 3. Dmytrenko V. V. Artificial intelligence in the system of intellectual property right objects. Legal education and science as the need of the hour: new European challenges: International scientific conference (Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi, Łódź,the Republic of Poland, October 8-9, 2021). Łódź,the Republic of Poland: “Baltija Publishing”, 2021. P. 84-86.
 4. Dmytrenko V. V. Regarding state registration of facts of contractual disposal of intellectual property rights. Legal science, legislation and law enforcement: traditions and new European approaches: International scientific and practical conference (Cuiavian University in Włocławek, Włocławek, the Republic of Poland, July 9-10, 2021). Wloclawek: Baltija Publishing”, 2021. P. 48-52.
 5. Dmytrenko V. V. On the need of training lawyers in the field of intellectual property. Introduction of modern European approaches and innovative methods for the training of qualified lawyers: scientific and pedagogical internship (Cuiavian University in Włocławek, Włocławek, the Republic of Poland, June 7 – July 17, 2021). Wloclawek: “Baltija Publishing”, 2021. P. 26-30.
 6. Дмитренко В. В. Щодо праворозуміння понять «недійсний договір» та «неукладений договір» у сфері інтелектуальної власності. Створення, охорона, захист і комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (КПІ, м. Київ,  22 квітня 2021 р.). Київ: КПІ імені Ігоря Сікорського, 2021. С. 105-110.
 7. Дмитренко В.В. Про необхідність оновлення положень Цивільного кодексу України, які стосуються договірних способів розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. Управління проєктами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об’єктів інтелектуальної власності.. Т. 2: Правова охорона інтелектуальної власності в умовах євроінтеграційних процесів: збірник наукових праць ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інтернет-міст Київ-Дніпро».(17-18 березня 2021 р.). Київ: Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України, 2021. С. 59-64.
 8.  Дмитренко В.В. Договірне регулювання відносин зі створення об’єктів дизайну за замовленням. Право і держава: проблеми розвитку та взаємодії у ХХІ ст.: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 29-30 січня 2021 р.). Запоріжжя: ЗНУ, 2021. С. 52-55

та інші.